دانلود رساله معماری پارک بانوان (کارشناسی ارشد)

35%

دانلود رساله معماری پارک بانوان (کارشناسی ارشد)


150,000 تومان 98,000 تومان

تخفیف : 52,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 11 مارس, 2021

بررسی اجمالی محصول

رساله معماری کارشناسی ارشد پارک بانوان در 161 صفحه و در 7 فصل توسط وب سایت فروشگاه معماری وب سایت نوین ارچ ارائه می شود این رساله معماری با رویکرد هدفمندی وحدت و یکپارچگی در حوزه منظر به بررسی نیاز زنان در پایتخت و بسیاری از شهرهای بزرگ و همچنین بررسی چگونگی خلق فضای مناسب و کارآمد برای زنان در جامعه می پردازدنوین ارچ ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد.

فهرست مطالب رساله پارک بانوان

 • فصل اول: كليات تحقیق
 • فصل دوم: مرور ادبیات موضوع
 • بخش دوم:ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي
 • ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ي
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • فصل پنجم: نمونه موردی
 • فصل ششم: برنامه و استاندارد های فیزیکی
 • فصل هفتم : بستر طراحی

نقد و بررسی : دانلود رساله معماری پارک بانوان (کارشناسی ارشد)

رساله معماری کارشناسی ارشد پارک بانوان در ۱۶۱ صفحه و در ۷ فصل توسط وب سایت فروشگاه معماری وب سایت نوین ارچ ارائه می شود این رساله معماری با رویکرد هدفمندی وحدت و یکپارچگی در حوزه منظر به بررسی نیاز زنان در پایتخت و بسیاری از شهرهای بزرگ و همچنین بررسی چگونگی خلق فضای مناسب و کارآمد برای زنان در جامعه می پردازد نوین ارچ ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد.

مقدمه

ورزش و گذران مطلوب فراغت بر سلامت اجتماعی زنان،احساس امنیت،بسط شبکه های اجتماعی،ﺗوﺳﻌه ی رواﺑﻂ ﻓﺮدي و گروهی و در ﻛﻞ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴّﺖ زﻧدگی زﻧﺎن ﺗأﺛﻴﺮگذار اﺳﺖ ﻛه اهمﻴّﺖ ﺗوﺟّه ﺑه آن را دو ﭼﻨدان می کند .زﻧﺎن، ﺑه واﺳطه ی ورزش و گذران مطلوب ﻓﺮاﻏﺖ می ﺗواﻧﻨد از ﺑﺴﻴﺎري ﺑیماری های ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ مصون ماﻧده و ﻳﺎ کمﺗﺮ ﺑه آن مبتلا شوﻧد .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛه اهﻤﻴّﺖ اﻳﻦ مسئله ﺻﺮﻓﺎً در ﺣوزه ی ﻓﺮدي ﺑﺮاي زﻧﺎن مطﺮح ﻧﻴﺴﺖ؛ محدودیت های ﻋﺮﻓﻲ و مذهبی ﺟﺎمعه ی ما ﺳبب شده اﺳﺖ ﻛه زﻧﺎن از امکاﻧﺎت گذران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻋﻤومی کمتر ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻛﻤبود امکاﻧﺎت در این ﺣوزه ﺑﺮاي زﻧﺎن ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﺎشد

تاریخچه پارک بانوان

تاریخچه احداث پارک بانوان در ایران به یک دهه قبل بر می گردد. پارک بانوان بروجرد، اولین پارک ویژه زنان درایران است. این پارک درسال ۱۳۸۰درزمینی به مساحت بیش از ۴۰ هزار متر مربع طراحی و به بهره برداری رسید. مسوولان فرهنگی ارومیه نیز در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ موظف شدند که احداث پارک بانوان را در دستور کار قرار دهند. پارک بانوان بهار نیز در تبریز به سال ۱۳۸۶ افتتاح شد. در سمنان نیز پارک بانوان در بلوار ۱۷ شهریور سمنان راه اندازی شده است.

فهرست مطالب رساله پارک بانوان

 • چکیده

فصل اول: كليات تحقیق

 • مقدمه
 • بيان مسأله
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • مرور ادبیات و سوابق مربوطه
 • اهداف مشخص تحقیق ( شامل اهداف آرمانی ، کلی ، اهداف ویژه و کاربردی )
 • سوالات تحقیق
 • روش شناسی تحقیق
 • متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها
 • شرح کامل روش ( میدانی، کتابخانه ای ) و ابزار ( مشاهده و آزمون ، پرسشناسنامه ، مصاحبه ، فیشر برداری و غیره ) گردآوری داده ها
 • جامعه آماری ، روش نومنه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان )
 • روش ها و ابزار تجزیه و تحیلیل داده ها

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع

 • مقدمه
 • پارک شهری
 • پارک بانوان
 • ضرورت پارک های بانوان دربعد اجتماعی
 • ضرورت پارک های بانوان در بعد اقتصادی
 • ضرورت پارک بانوان در بعد سلامتی
 • ضرورت پارک های بانوان در بعد زيست محیطی
 • توسعه و ضرورت توانمند سازی زنان
 • شاخص های توانمندسازی زنان
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
 • ﻓﻀﺎ
 • ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ(ﺷﻬﺮي)
 • زن
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

بخش دوم:ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

 • زﻧﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي
 • زﻧﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
 • ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم:ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ي

 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ
 • فرایند شناخت
 • ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻓﻀﺎ
 • تفاوت ﻣﺮدان و زﻧﺎن
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
 • اﻣﻨﯿﺖ و اﺑﻌﺎد آن
 • اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 • اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي
 • ﭘﺎﯾﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﻤﺎري
 • نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق

 • مقدمه
 • جامعه آماري
 • نحوه نمونه گيري
 • روش تحقيق
 • جمع آوری اطلاعات تحقیق
 • روش تجزيه و تحليل داده ها
 •  روش اجرای تحقیق
 • مقدمه
 • ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه
 • تحلیل عاملی
 • استخراج عامل ها
 • نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل موثر بر ارتقای پویایی و نشاط در طراحی پارک بانوان با هدفمندی وحدت و یکپارچگی معماری منظر به روش مولفه های اصلی
 • جدول ۴-۴-عامل هاي چرخش يافته
 • بررسی نتایج و نامگذاری عامل ها
 • بررسی وضعیت عامل های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق

فصل پنجم: نمونه موردی

 • مقدمه
 • بوستان بهشت مادران تهران

فصل ششم: برنامه و استاندارد های فیزیکی

 • مقدمه
 • پارک
 • مدیریت پارکها و فضای سبز
 • تشكيلات اداري در پارك  بانوان
 • مجموعه ي تشكيلات ساختماني پارک با نوان

فصل هفتم : بستر طراحی

 • معرفی عمومی شهر بابل
 • بررسی وضعیت جغرافیایی شهربابل
 • موقعیت شهر بابل
 • تقسیمات سیاسی شهر بابل
 • بررسی محله‌های شهر بابل
 • محله‌های قدیمی
 • محله‌های جدید
 • بزرگراه‌ها، بلوارها و خیابان‌ها
 • میدان‌ها
 • بررسی وضعیت تاریخی شهر بابل
 • تاریخچه شهر بابل
 • بررسی شهر بابل در دوره های مختلف تاریخ
 • دوران تیموریان
 • دوران زندیه
 • دوران قاجاریه
 • بررسی وضعیت فرهنگی شهربابل
 • وجه تسمیه بابل
 • تغییر نام بابل
 • وجه تسمیه مامطیریا مامتیرا
 • زبان
 • دین
 • مازندرانی‌ها در زمان گسترش آیین زرتشتی از پذیرش این آیین سر باز می‌زدند. در بخشهایی از مازندران مردم پیرو آیین «دیو یسنا» بودند و در برابر آیین جدید مقاومت می‌کردند در زبان‌های هند و اروپایی قدیم کلمه دیو به معنای خدا می‌باشد.
 • عوامل و مکان های فرهنگی و هنری
 • مطبوعات
 • سینما و سالن های نمایش
 • جشنواره ها
 • جشنواره فیلم کوتاه وارش
 • جشنواره ملی بهار نارنج
 • نگارخانه‌ها
 • کتابخانه‌ها
 • ره آورد
 • بررسی وضعیت اقلیمی شهربابل
 • آب و هوا
 • ارتباط با دریا
 • بادها
 • رود خانه
 • ناهمواری ها
 • بررسی اماکن گردشگری و تفریحی شهر بابل
 • دریاچه ها
 • جنگل‌ها
 • آبشارها
 • آبشار حاجی شیخ موسی: این آبشار در روستای شیخ موسی و بخش بندپی شرقی شهرستان بابل قرار دارد
 • چشمه‌ها
 • ییلاق‌ها
 • معرفی فضای سبز موجود در شهر بابل
 • معرفی اماکن مذهبی شهر بابل
 • معرفی بزرگان و نامداران شهر بابل
 • آنالیز سایت
 • سایت مورد نظر
 • پوشش گیاهی
 • باد ها
 • صداهای مزاحم
 • دسترسی ها
 • دید و منظر
 • نتیجه‌گیری

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله معماری پارک بانوان (کارشناسی ارشد)”