نتیجه جستجو برای رساله

رساله کتابخانه عمومی بارویکرد تعاملات اجتماعی

دانلود رساله کتابخانه عمومی بارویکرد تعاملات اجتماعی

رساله کتابخانه عمومی بارویکرد تعاملات اجتماعی شامل ۸ فصل با توضیحات و مطالب مربوطه می باشد. که در قالب wordو ۱۴۵ صفحه تنظیم شده است.هدف ودلیل انتخاباین پروژه به دلیل آمار پایین سرانه مطالعه هر ایرانی در سال است.در این پژوهش جهت خلق یک پروژه معماری سعی بر این است که با تامل و تحقیق پیرامون مباحث نظری مو ضوع امکان نگاهی عمیق تر و صحیح تر را فراهم آوریم سعی بر این ا ست که این جستجو زمینه ساز خلق فضایی با هویت گردد در یک ساختار کلی تلاش خواهد شد.پروژه معماری،پاورپوینت و رساله معماری تمامی دروس معماری خود را از فروشگاه معماری نوین آرچ دریافت کنید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۹

فصل اول.. ۸

 • ۱-۳طرح موضوع. ۱۰
 • ۱-۴هدف نمایش…. ۱۱
 • ۱-۵بیان مسئله. ۱۱
 • ۱-۶اهداف پژوهش…. ۱۱
 • ۱-۷سوالات پژوهش…. ۱۲
 • ۱-۸ضرورت اجرا ۱۲
 • ۱-۹تعاریف وواژه ها ۱۲
 • ۱-۹-۱تعریف کتاب… ۱۲
 • ۱-۹-۲تعریف اصطلاحی کتابخانه. ۱۲
 • ۱-۱۰ساختار پروژه نهایی.. ۱۳

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق… ۱۴

 • مطالعات اولیه. ۱۵
 • ۲-۱تاریخچه کتابخانه درجهان.. ۱۵
 • ۲-۲تاریخچه کتابخانه در ایران.. ۱۶
 • ۲-۳دسته بندی و معیارهای تفکیک انواع کتابخانه ها ۱۶
 • ۲-۳-۱ کتابخانه بیمارستانی وآسایشگاهی.. ۱۶
 • ۲-۳-۲ کتابخانه زندان.. ۱۷
 • ۲-۳-۳ کتابخانه اختصاصی.. ۱۷
 • ۲-۳-۴ کتابخانه ملی.. ۱۷
 • ۲-۳-۵ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۸
 • ۲-۳-۶ کتابخانه آموزشگاهی(مدارس) ۱۸
 • ۲-۳-۷ کتابخانه های دانشگاهی.. ۱۸
 • ۲-۳-۸ کتابخانه عمومی.. ۱۸
 • ۲-۴تعاملات اجتماعی.. ۱۹
 • ۲-۴-۱ چکیده ۱۹
 • ۲-۴-۲مقدمه. ۱۹
 • ۲-۴-۳تعامل اجتماعی.. ۲۰
 • ۲-۴-۴مولفه های موثر بر اجتماع پذیری کتابخانه های عمومی.. ۲۱
 • ۲-۴-۵بررسی کتابخانه های موفق در زمینه تعامل اجتماعی فرد و فضا ۲۲
 • ۲-۴-۵نتیجه گیری.. ۲۵

فصل سوم:عملکرد کتابخانه ها ۲۶

 • ۳-۱اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه. ۲۷
 • ۳-۲استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه. ۲۸
 • ۳-۲-۱ آرایش فضاهای مطالعه. ۲۸
 • ۳-۲-۲ تجهیزات کتابخانه. ۲۸
 • ۳-۲-۳- انواع قفسه. ۲۹
 • ۳-۲-۴ تجهیزات مطالعه. ۲۹
 • ۳-۲-۵- تجهیزات سعی و بصری.. ۳۱
 • ۳-۲-۶ تجهیزات مرکز کامپوتر. ۳۱
 • ۲-۶-۷ استانداردها ۳۱
 • ۱-۱ – استاندارد های مخزن.. ۳۱
 • ۱-۲- استانداردهای فضای مطالعه. ۳۲
 • ۱-۳ استانداردهای برگه دان.. ۳۲
 • ۱-۴ استانداردهای گروه معلولین.. ۳۳
 • ۱-۵ استانداردهای ورودی.. ۳۳
 • ۱-۶ ضوابط سطح شیبدار ۳۳
 • ۱-۷ ضوابط آسانسورها ۳۴
 • ۱-۸- استانداردهای کتابخانه کودکان.. ۳۴
 • ۱-۹ استانداردهای فضای اداری و کارکنان.. ۳۴
 • ۱-۱۰- استانداردهای خدمات کارکنان.. ۳۵
 • ۱-۱۱ استانداردهای پارکنیگ… ۳۵
 • ۲-۶-۸ تعریف فضاهای کتابخانه. ۳۵
 • ۱-۱تقسیم و تخصیص فضاهای مختلف کتابخانه. ۳۶
 • ۱-۱-۱ مخزن.. ۳۶
 • ۱-۱-۲ نشریات و مجلات و روزنامه ها ۳۶
 • ۱-۱-۳ آرشیو نقشه و پوستر. ۳۷
 • ۱-۱-۴ سمعی و بصری.. ۳۷
 • ۱-۱-۵ مرکز کامپیوتر. ۳۷
 • ۱-۱-۶ خدمات مراجعه کنندگان.. ۳۸
 • ۱-۱-۷ استراحت کارکنان.. ۳۹
 • ۱-۱-۸ امکانات تفریحی و سرگرمی برای مراجعین.. ۳۹
 • ۱-۱-۹- فضاهای گردهمایی و سخنرانی.. ۳۹
 • ۱-۱-۱۰ نمایشگاه ۳۹
 • ۱-۱-۱۱- بخش اداری.. ۳۹
 • ۱-۱-۱۲ روابط فضایی در کتابخانه. ۴۰
 • ۳-۳راهنمای محل کتابخانه. ۴۰
 • ۳-۳-۱ انتخاب محل.. ۴۰
 • ۳-۴ موقعیت محل.. ۴۰
 • ۳-۵ استفاده مشترک… ۴۱
 • ۳-۶ اندازه محل.. ۴۱
 • ۳-۷ محیط و فضای داخلی کتابخانه. ۴۱
 • ۳-۸ تاسیسات و خدمات… ۴۲
 • ۳-۹ مبلمان و تجهیزات… ۴۲
 • ۳-۱۰  ساختار و ترکیب ساختمان کتابخان.. ۴۲
 • ۳-۱۱ شکل و فرم ساختمان کتابخانه. ۴۲
 • ۳-۱۲ محل و مکان و موضع ساختمان کتابخانه. ۴۳
 • ۳-۱۳  برنامه ریزی و طراحی ساختمان کتابخانه. ۴۳
 • ۳-۱۴ویژگیهای ساختمان کتابخانه. ۴۵
 • ۳-۱۴-۱ ساختار و بافت… ۴۵
 • ۳-۱۴-۲قابلیت دسترسی و دستیابی.. ۴۵
 • ۳-۱۴-۳ تنوع. ۴۵
 • ۳-۱۴-۴سهولت دستیابی.. ۴۶
 • ۳-۱۴-۵راحتی و آسایش…. ۴۶
 • ۳-۱۴-۶محیط و مکان ثابت… ۴۶
 • ۳-۱۴-۷ایمنی و حفاظت… ۴۶
 • ۳-۱۴-۸اقتصاد و صرفه جویی.. ۴۶
 • ۳-۱۵- تعریف فضاها ۴۷
 • ۳-۱۵-۱ واحد یک: فعالیت های همگانی.. ۴۷
 • ۳-۱۵-۲- نمایشگاه ۴۷
 • ۳-۱۵-۳- کافه تریا و کافی نت… ۴۷
 • ۳-۱۵-۴ مطالعه آزاد. ۴۷
 • ۳-۱۵-۵-فضای باز چند منظوره ۴۷
 • ۳-۱۵-۶واحد دو: کتابخانه عمومی.. ۴۸
 • ۳-۱۵-۷ مخزن.. ۴۸
 • ۳-۱۵-۸ سالن مطالعه. ۴۸
 • ۳-۱۵-۹ خدمات مراجعه کنندگان.. ۴۸
 • الف) پذیرش: ۴۹
 • ب) امانت وسایل.. ۴۹
 • ج) خدمات عمومی: ۴۹
 • ۳-۱۵-۱۰ واحد سه: مرکز همایش…. ۴۹
 • ۳-۱۵-۱۱واحد چهار: بخش اداری.. ۴۹
 • ۳-۱۵-۱۲ واحد پنج: خدمات پشتیبانی.. ۵۰
 • ۳-۱۵-۱۳ پارکینگ مجموعه. ۵۰
 • ۳-۱۵-۱۳- بخش تاسیسات و پشتیبانی.. ۵۰
 • ۳-۱۵-۱۴- برنامه فیزیکی.. ۵۰
 • ۳-۱۵-۱۵شرح مختصر ریز فضاهای کتابخانه استاندارد. ۵۱
 • ۳-۱۶ سازه ها ۶۴
 • ۳-۱۶-۱- سیستم های متداول سازه ۶۴
 • ۳-۱۶-۲- سیستم های سازه انتخابی.. ۶۵

فصل چهارم: ۶۶

 • مطالعات محیطی و بررسی مکانی طرح.. ۶۶
 • مطالعات استان قزوین.. ۶۷
 • ۴-۱ تاریخ استان قزوین.. ۶۸
 • ۴-۲ جمعیت و تراکم استان قزوین.. ۷۰
 • ۴-۳ اقوام استان قزوین.. ۷۰
 • ۴-۴ ویژگی های اقلیمی استان.. ۷۱
 • ۴-۵ انواع آب و هوا در استان قزوین.. ۷۱

فصل پنجم:مطالعات و معرفی شهرستان.. ۷۲

 • استان قزوین.. ۷۳
 • ۵-۱ پیشینه تاریخی و علل گسترش…. ۷۳
 • ۵-۲ وجه تسمیه. ۷۳
 • ۵-۳ ویژگی های اقلیمی.. ۷۴
 • ۵-۴ درجه حرارت… ۷۶
 • ۵-۵ میزان بارش…. ۷۶
 • ۵-۶ دمای هوا ۷۷
 • ۵-۷ بررسی ویژگی های فرهنگی و اقتصادی استان قزوین.. ۷۸
 • ۵-۷-۱  موقعیت فرهنگی.. ۷۸
 • ۵-۷-۲ موقعیت اقتصادی.. ۷۸

فصل ششم:خصوصیات معماری قزوین… ۷۹

 • خصوصیات معماری شهر قزوین.. ۸۰
 • ۶-۱فرم بنا: ۸۰
 • ۶-۲خصوصیات کالبدی شهر قزوین.. ۸۱
 • ۶-۳مصالح شناسی منطقه ای.. ۸۳
 • ۶-۴تاثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان.. ۸۳

فصل هفتم:بررسی نمونه های مشابه.. ۸۵

 • ۷بررسی نمونه موردی.. ۸۶
 • نحوه تحلیل نمونه ها ۸۶
 • ۷-۱ نمونه های خارجی.. ۸۷
 • ۷-۱-۱کتابخانه دانشگاه بیرمنگام-انگلستان.. ۸۷
 • ۷-۱-۲تصاویر مربوطه. ۸۸
 • ۷-۱-۳-تحلیل پلان ها ۸۹
 • ۷-۱-۴تحلیل نما و برش و خط آسمان.. ۹۰
 • ۷-۱-۵سایت پلان.. ۹۳
 • ۷-۱-۶مصالح.. ۹۴
 • ۷-۱-۷نمای ورودی.. ۹۴
 • ۷-۱-۸نور پردازی.. ۹۵
 • ۷-۲ کتابخانه دانشگاه وین.. ۹۶
 • ۷-۲-۱تصاویر مربوطه. ۹۷
 • ۷-۲-۲تحلیل پلان ها ۹۸
 • ۷-۲-۳تحلیل نما و برش و خط آسمان.. ۹۹
 • ۷-۲-۳مجوعه ها ۱۰۱
 • ۷-۲-۴مصالح.. ۱۰۲
 • نمونه های داخلی.. ۱۰۳
 • ۷-۳کتابخانه ملی ایران(۱۳۸۳) ۱۰۳
 • ۷-۳-۱ تصاویر مربوطه. ۱۰۴
 • ۷-۳-۲ -تحلیل پلان ها ۱۰۵
 • ۷-۳-۳ تحلیل نما و برش و خط آسمان.. ۱۰۸
 • ۷-۳-۴ سایت پلان.. ۱۰۹
 • ۷-۴ -مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.. ۱۱۰
 • ۷-۴-۱تصاویرمربوطه. ۱۱۱
 • ۷-۴-۲ تحلیل پلان ها ۱۱۲
 • ۷-۴-۳تحلیل نما و برش و خط آسمان.. ۱۱۳
 • ۷-۴-۴سایت پلان.. ۱۱۵

فصل هشتم: تحلیل سایت و روند طراحی… ۱۱۶

 • ۸-۱-محل و موقعیت هوایی و تصاویر سایت… ۱۱۷
 • ۸-۲تحلیل سایت کتابخانه عمومی و عوامل آن.. ۱۱۸
 • ۸-۳مدارك کلی پروژه اعم از ایده، کانسپ و مجموعه نمونه موردی هایی که در پروژه استفاده شده است. ۱۲۰
 • ۸-۳-۱ایده ۱۲۰
 • کانسپت: ۱۲۱
 • روند شکل گیری حجم باتوجه به نکات بالا: ۱۲۲
 • ۸-۳-۲نقشه های طراحی شده سایت… ۱۲۵
 • ۸-۳-۳نقشه های معماری و پلان ها ۱۲۶
 • ۸-۳-۴نماها ۱۲۹
 • ۸-۳-۵برش ها ۱۳۰
 • ۸-۳-۶رندر ها ۱۳۱
 • ۸-۳-۷شیت  معماری.. ۱۳۷
 • منابع و ماخذ. ۱۳۸

مقدمه

امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه ها و تاثیر آن بر روی بهینه شدن خدمات کتابخانه ای بر هیچکس پوشیده نیست. هر اثر معماری خصوصاً آثار خاصی مانند کتابخانه ها، فرهنگسراها، سالن های تئاتر پیش از آنکه صرفاً یک ساختمان باشند نشان دهنده ی اندیشه و باورهای سازندگان بنا و افکار حاکم بر آن مقطع زمانی هستندکه بنا ساخته شده است. با توجه به اینکه فضاهای معماری قابلیت انتقال و انعکاس مفاهیم را دربردارند میتوان با تاکید روی قسمتهای مختلف به طور غیرمستقیم به انتقال مفاهیم پرداخت.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه
رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان    

دانلود رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان (کارشناسی معماری)

رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان در قالب word تهیه و تنظیم شده است.این رساله معماری دارای ۸۰ صفحه که تمامی فصل های مجود را دارا می باشد.طراحی بیمارستان با توجه به اوضاع اقلیمی و نیازهای بهداشتی منطقه ای تا حدودی متفاوت است ولی استاندارد های متفاوتی وجود دارد که منشا اقتصادی وعملکردی دارند وروابط فضا ها تحت یک نظام کلی در بیمارستان قرار میگیرد یک طرح خوب باید بهترین شکل تقسیم بندی و سازماندهی راداشته باشد.دانشجویان معماری می توانند رساله های پروژه مدنظر را از فروشگاه معماری نوین آرچ با بیشترین تخفیف دریافت کنند.

فهرست فصل های رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان

فصل۱:تعاریف و مفاهیم اولیه

فصل۲:شناخت بستر طرح

فصل۳:تحلیل نمونه های مشابه

فصل۴:برنامه فیزیکی

فصل۵:معرفی فرایند طراحی    

مقدمه

در عصر دهكدهء جهاني، همان اندازه كه جوامع گوناگون خود را در دستاوردهاي بشري سهيم مي دانند، معضلات مشابهي نيز پديد مي آورند. از ناعادلانه ترين پيامدهاي جوامع امروزي، اعم از جوامع مدرن يا در حال توسعه، بیمارستان که برای تامین نیاز بهداشتی ودرمانی از اساسی ترین وظایف در کشور میباشد و در همین مورد افراد در زمینه برنامه ریزی وسطح بهداشت و درمان جامع بسیار مهم میباشد .

اهداف پروژه

هدف از اين پروژه تجسم معماري راهكاري جامعه شناختی و روانشناختي مرتبط با موضوع با توجه به اقدامات موفق انجام شده در ساير كشورها مي باشد . هدف طرح ، فضايي است كه بتواند متضمن تحقق مفاد اعلاميه حقوق بیمارستان و به جايي كه ويژه و مطابق با خواست ها و نيازهاي متفاوت ابعاد زندگي انسان است انتقال دهند . اين چنين فضايي بايد داراي تنوع و جذابيت لازم نیز باشد.

علت انتخاب موضوع و ضرورت انجام آن

بیمارستان یکی از مهم ترین مراکزی است که توجه به آن برای سلامت انسان ضرورت داردو برنامه ریزی سطح بهداشت و درمان جامع بسیار مهم میباشد و در همین مورد آورده شده که معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه
دانلود رساله مجتمع اقامتی بین راهی

دانلود رساله مجتمع اقامتی بین راهی

رساله مجتمع اقامتی بین راهی  شامل ۱۱۲ صفحه در قالب word تهیه و تنظیم شده است.دراین رساله با توجه به موقعیت محورهای قم که از مهمترین شریان های ارتباطی شهرهای ایران می باشد به انتخاب محدوده پیشنهادی برای طراحی مجتمع خدماتی – رفاهی پرداخته ایم و در ابتدا به انتخاب سایت مورد نظر، سپس به جمع آوری و بررسی مطالعات مورد نیاز و در نتیجه به طراحی مجتمع خدماتی – رفاهی دست یافته ایم.کل رساله در ۳ فصل جمع اوری شده است که میتوان به عنوان رساله کامل در پروژه ها ارائه داده شود.دانشجویان معماری رساله های مربوط به پروژه های دروس دانشگاهی خود همچون پایان نامه رااز فروشگاه معماری نوین آرچ با بیشترین تخفیف دریافت کنید.

فهرست فصل های رساله مجتمع اقامتی بین راهی

 • چکیده..۱
 • پیشگفتار..۲

فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری ) …۵

 • ۱-۱- تعریف موضوع..۶
 • ۲-۱- طرح مسأله …۶
 • ۳-۱ سایت مورد نظر طراحی …۷
 • ۴-۱ ضرورت واهمیت …۸
 • ۵-۱ اهداف کلی …۹
 • ۲-۱ سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی …۹
 • ۱-۲-۱ سوابق تاریخی….۹
 • ۲-۲-۱ سوابق جهانی …۱۰
 • ۳-۱ بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی…۱۳
 • ۱-۱۱-۳ نگرش تاریخی – تکاملی…۱۳
 • ۱-۱۱-۴ نگرش فضاگرا..۱۵

فصل دوم: مطالعات معماری..۱۸

 • ۱- ۲مطالعات تاریخی….۱۹
 • ۱: پست های نظامی و توقفگاه های مسافران ..۳۱
 • ۲:رباط ها …۳۲
 • ۳: چایخانه وقهوه خانه…۳۲
 • ۴: چاپارخانه…۳۲
 • ۵: اصطبل ها..۳۲
 • ۶: میل ها..۳۳
 • ۷: ساباط….۳۴
 • ۸: کاربات…۳۴
 • ۹: کاروانسراها …۳۴
 • ۱۰: خان…۳۴
 • ۱۱: آب انبارها ….۳۴
 • ۱۲: حوض ،برکه،پایاب ،چاه..۳۵

مطالعات بستر طرح…۳۷

 • ۲-۲ موقعیت بستر طرح….۳۷
 • ۳-۲ معرفی استان قم…۳۸
 • ۴-۲ اقلیم استان قم…۵۲
 •   ۱-۴-۲ دما.۵۲
 • ۲-۴-۲ تابش خورشيد…۵۲
 • ۳-۴-۲ باد…۵۳
 • ۵-۲ بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی…۵۴
 • ۱-۵-۲ بررسی نمونه های داخلی…۵۶
 • ۱-۱-۵-۲ مجتمع خدماتی رفاهی ” شهر آفتاب ” جاده ی قم – اصفهان….۵۶
 • ۲-۱-۵-۲ مجتمع بین راهی مهتاب…۵۸
 • ۲-۵-۲ بررسی نمونه های مشابه خارجی…۶۰
 • ۱-۲-۵-۲مجتمع خدماتی رفاهی..۶۱
 • ۱-۲-۵-۲بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه …۶۸
 • برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی…۷۴
 • ۱-۳-۳اصول معمول در برنامه ریزی فضا…۷۵
 • ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه ..۷۵
 • الف : تسهيلات مربوط به مسافرين …۷۵
 • رستوران..۷۵
 • سرويس بهداشتي ..۷۷
 • تأسيسات و نگهداري …۷۸
 • نمازخانه …۷۹
 • محوطه بازي پيک نيک …۷۹
 • متل و کمپ ….۷۹
 • ب : تسهيلات مربوط به وسائط نقليه ..۸۰
 • شبکه دسترسي در مجموعه …۸۰
 • محوطه پارکينگ …۸۱
 • ضوابط طراحي …۸۳
 • تسهيلات مربوط به اهالي شهر …۸۴
 • اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها ..۸۵٫
 • تأسيسات سوختگيري …۸۶
 • تعميرگاه وسائط نقليه …۸۹
 • دفع زباله …۹۱
 • د) تأسيسات جانبي راه ..۹۱
 • پمپ بنزين تعميرگاه خودرو …۹۲

فصل سوم ( روند طراحی ) ..۹۷

 •  لکه گذاری اولیه…۹۸
 • دیاگرام ها…۱۰۲
 • اسکیس…۱۰۴
 • نقشه ها و سایر مدارک طرح…۱۰۵
 • منابع

پیشگفتار

مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی با این عنوان و تعریفی که سازمان متولی احداث آنها(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)بدست داده است.مفهومی جدید به نظر می رسد.در تعریف سازمان (راهداری و حمل ونقل جاده ای)این مجتمع ها عبارتند از:مکانی که در محورهای اصلی و ترانزیتی کشور جهت ارائه خدمات مورد نیاز رانندگان،مسافران و وسائل نقلیه به صورت متمرکز ارائه می شود.از جمله می توان از تعمیرگاه،درمانگاه،مسجد،استراحتگاه ،جایگاه های عرضه سوخت و پارکینگ و … نام برد.در طرح جامع مکانیابی مجتمع های خدماتی – رفاهی –آنها به ۳ تیپ از لحاظ وسعت ومیزان.

تعریف موضوع

ارائه خدمات رفاهی درجاده های بین شهری درقالب مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی ، ازجمله نیازهایی است که ازابعاد مختلف کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی قابل بررسی است. دراین زمینه چندسالی است که طرح جامع مکانیابی مجتمع های خدماتی –رفاهی بین راهی درایران تدوین شده وبراساس آن نزدیک به ۵۰۰ مکان برای تأسیس این مجتمع ها درنظرگرفته شده است. دراین مسیر، مقصود ازمجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی ، جایگاهی است که درحاشیه جاده ها به منظورارایه خدمات مورد نیاز رهگذران تعبیه می شود .


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید

0دیدگاه
رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان    

دانلود رساله طرحی معماری موزه فرش

رساله طرحی معماری موزه فرش به صورت word در ۱۱۱ صفحه تنظیم شده است که ان را برای شما دانشجویان معماری در فروشگاه معماری نوین ارچ قرار دادایم.تمامی فصل های در این رساله اورده شده است که به هرچه بهتر بود رساله و قابل ارائه بودن ان کمک میکند.بی شك وجود موزه  به عنوان یك نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است فرهنگ هر جامعه یك مفهوم كلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد.رساله،پاورپوینت وپروژه های معماری خود را از وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ با بیشترین تخفیف دریافت کنید.

فهرست فصل های رساله طرحی معماری موزه فرش

مقدمه: ۲

۱-۱ طرح موضوع: ۲

۲-۱- بیان مسئله: ۳

۱-۳-  اهداف پژوهش: ۴

۱-۴- سوالات و فرضیه ها: ۴

۱-۵  ضرورت اجرا: ۴

۱-۶- تعاریف و واژه ها: ۵

موزه‌های استان. ۵

موزه آستانه مقدسه. ۵

موزه مردم شناسی قم. ۵

موزه هنرهای سنتی قم. ۷

موزه آثار مراجع تقلید. ۷

موزه تاریخ طبیعی قم. ۷

موزه تخصصی علوم زمین (یاقوت کویر) ۷

آسمان نما ۷

تاریخچه موزه درجهان و ایران. ۹

۱-۲- تاریخچه موزه درجهان: ۹

۲-۲- تاریخچه موزه درایران. ۱۰

دسته بندی موزه ها بر اساس نوع کاربری.. ۱۲

۳-۲- انواع موزه ها : ۱۲

۳- موزه های تاریخ طبیعی(تعاریف و مفاهیم) ۱۵

۲-۴- تاریخچه فرش.. ۱۶

۲-۵-وضعیت فعلی.. ۲۲

۲-۶- گزيده اطلاعات فرش.. ۲۶

۲-۶-۱-انواع گره. ۲۶

۱-۳-  نمونه ایرانی: ۳۱

۳-۲- نمونه خارجی: ۵۲

۳-۳- برنامه عملکردی و فیزیکی.. ۶۹

۵-۳- استانداردها: ۷۵

۶-۳- جدول برنامه فیزیکی.. ۸۱

۳-۷- نکاتی در باب معماری موزه: ۸۴

۱-۴-  شناخت سایت در بستر شهری.. ۸۷

۲-۴- شناخت بسترجغرافیایی.. ۸۷

۴-۳- شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان قم. ۸۸

۴-۴-  اقلیم. ۸۹

۴-۵- معرفی سایت: ۹۲

۱-۵- بررسی و انتخاب سایت: ۱۰۰

۵-۲- مبانی نظری و ایده های طراحی.. ۱۰۱

۵-۳- روند طراحی.. ۱۰۱

۵-۴- پلان ها ۱۰۴

فهرست منابع. ۱۰۵

مقدمه:

ایکوم شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی ، علمی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکودربند۴و۳ اساسنامه خودکه جامعترین تعریف موزه است ، چنین میگوید:«موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است ودرخدمت جامعه وپیشرفت آن فعالیت می کند. هدف موزه ها تحقیق درآثاروشواهد برجای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری ، حفظ وبهره وری معنوی وایجادارتباط بین این آثار، بویژه به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی وبهره وری معنوی است.» نفیسی- نوشین دخت- موزه داری- سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)- تهران ۱۳۸۰ – ص ۳ وص ۴

اهداف پژوهش:

 • تامین مکانی شایسته برای به نمایش گذاشتن اثار گرنبهای استان قم
 • ایجاد محیطی آموزشی برای جوانان و هنر جویان مشتاق به صنعت ورش
 • تحکیم روابط دوستی با اقوام خارجی
 • آشنایی عموم مردم با مظاهر و فرهنگ و تمدن این استان
 • ایجاد شغل و گسترش روزافزون وضعیت اقتصادی افراد بومی منطقه

پیشنهاد ویژه

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه
رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان    

دانلود رساله طراحی معماری نمایشگاه نقاشی

رساله طراحی معماری نمایشگاه نقاشی یکی از پروژه های وب سایت معماری نوین آرچ  می باشد که در قالب word ودر ۲۴۵ صفحه تنظیم شده است.بحث درباره نقاشی قدیم ایرانی، غالبا هنر مینیاتور را به ذهنها می‌آورد. در واقع، مشهورترین و ارزنده ترین نمونه‌های هنر تصویری ایران را می‌توان بر صفحات نسخه‌های خطی و مرقعات ملاحظه کرد ما کاربرد واژه نگارگری برای این گونه تصاویر را بر اصطلاح مینیاتور ترجیح می‌دهیم.رساله های مربوط به پروژه خود از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف دریافت کنید.

فهرست فصل های رساله طراحی معماری نمایشگاه نقاشی

 • مقدمه …. ۶

فصل اول (معرفی استان و شهرستان) …. ۸

 • استان فارس
 • تاریخچه استان فارس
 • آب و هوا
 • ناحیه مرکزی
 • ناحیه جنوب و جنوب خاوری
 • بادهای شمالی
 • بادهای باختری
 • توده های هوای جنوبی
 • شهرستان شیراز
 • ریشه نام شیراز
 • پیشینه شیراز
 • آب و هوا
 • فرهنگ
 • جاذبه‌های تاریخی

فصل دوم (ضرورت طرح) … ۲۰

فصل سوم (آنالیز سایت)… ۲۶

 • تحلیل سایت
 • موقعیت سایت در شهر شیراز
 • موقعیت سایت در شمال شهر شیراز
 • موقعیت سایت در خیابان چهل مقام
 • مسیر های ارتباطی اصلی
 • موقعیت دقیق سایت مورد نظر
 • ابعاد و انداره موقعیت سایت
 • همجواری ها
 • دسترسی ها
 • تابش آفتاب
 • پتانسیل های موجود
 • آلودگی صوتی
 • رایحه خوشایند
 • دید و منظر
 • باد غالب
 • شیب زمین

فصل چهارم (نمونه موردی)…. ۴۰

 • نمونه های کار شده خارجی
 • نمایشگاه فناوری نانو – چین
 • تالار جدید نمایشگاه بازل
 • نمایشگاه میلان (پاویون) امارات متحده عربی – نورمن فاستر
 • نمایشگاه هیوندای
 • نمونه های کار شده داخلی
 • نمایشگاههای گردشگری شیراز و بیشاپور

فصل پنجم (برنامه فیزیکی طرح)….۵۳

 • جمع آوری معیارها و ضوابط
 • ۱-۱-  نظامنامه UFI ـ مصوب ۱۰۰۱
 • ۱-۲- قوانین داخلی UFI ـ مصوب ۲۰۰۱
 • ۱-۳- راهنمای مدیریت نمایشگاهها ـ مرجع AEO
 • ۱-۴- معیارهای بازدیدکنندگان نمایشگاه ـ ۲۰۰۲
 • ۱-۵- محاسبه بازدیدکنندگان بالقوه از غرفه
 • ۱-۶- مقررات و قوانین نمایشگاهی هند
 •      مبانی طراحی ساختمان های نمایشگاهی
 • ۲-۱- واژه شناسی نمایشگاه
 • ۲-۲- برداشت محتوایی از نمایشگاه
 • ۲-۳- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه
 • ۲-۴- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه
 • ۲-۵- فضاهای متشکله نمایشگاه
 • C.S ـ بخش فضاهاي سرپوشيده (ساختمان)
 • M ـ گروه فضاهاي اصلي
 • R ـ گروه فضاهاي وابسته اصلي
 • C ـ گروه فضاهاي رفاهي
 • U ـ گروه فضاهاي پشتيباني
 • U.S ـ بخش فضاهاي رو باز (محوطه)
 • G ـ گروه فضاهاي سبز
 • P ـ گروه فضاهاي تردد
 • S ـ گروه فضاهاي مكث
 • ۲ـ۶ـ استفاده‌كنندگان نمايشگاه
 • P ـ جمعيت كاركنان (مقيم)
 • V ـ جمعيت مراجعين (موقت)
 • C ـ ظرفيت كلي (لحظه‌اي)
 • ۲ـ۷ـ سطوح كلي ساختمانهاي نمايشگاهي
 • SN ـ سطوح خالص (مفيد)
 • Scir ـ سطوح گردش
 • SG ـ سطوح ناخالص
 • ۲ـ۸ـ سطوح سرانه ساختمانهاي نمايشگاهي
 • PH.B ـ سرانه مبنا
 • PH.N ـ سرانه خالص
 • PH.G ـ سرانه ناخالص
 • ۲ـ۹ـ وسايل سالنهاي نمايشگاهي
 • Fur ـ اثاينه
 • Mob ـ تجهيزات
 • Equ ـ لوازم
 • ۲ـ۱۰ـ شاخص‌هاي كنترل سطوح نمايشگاهي
 • Eeff ـ ارزيابي كارآيي ساختمان
 • Erev ـ ارزيابي بهره برداري مفيد
 • Edis ـ ارزيابي توزيع سطوح خالص

 فصل ششم (تبدیل ایده به فرم) … ۵۳

فصل هفتم (نقشه ها)

مقدمه

هنر نگارگری ایرانی-اسلامی از سده چهاردهم/هشتم ه تا سده هفدهم/یازدهم شکوفایی نمایان داشت؛ ولی آثار تصویری به جای مانده از ادوار پیش از اسلام تا زمان حمله مغولان، و همچنین آثار دیوارنگاری، پرده نگاری،قلمدان نگاری و غیره در قرون متاخر نیز جلوه‌هایی دیگر-اما کمتر شناخته شده-از نقاشی ایرانی به شمار می‌آیند.

نقاشی یا نگارگری ایرانی که به اشتباه مینیاتور نیز خوانده می‌شود شامل آثاری از دوره‌های مختلف تاریخ اسلامی ایران است که بیشتر به صورت مصورسازی کتب ادبی (ورقه و گلشاه، کلیله و دمنه، سمک عیار، و…)، علمی و فنی (التریاق، الادویه المفرده، الاغانی، و…)، تاریخی (جامع التواریخ، و…)، و همچنین، برخی کتب مذهبی، همچون، خاوران نامه می‌باشد.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه
دانلود رساله مجتمع اقامتی بین راهی

دانلود رساله پایان نامه شهرسازی

رساله پایان نامه شهرسازی در قالب woord تنظیم شده که دارای ۵ فصل با توضیحات کامل وتصاویر مربوطه است.این رساله معماری نیز دارای ۸۹ صفحه می باشد.در توضیحات قسمتی از متن رساله را برای شما دانشجویان اورده ایم که میتوانید به عنوان رساله پایان نامه خود ان را ارائه دهید.رساله تمامی پروژه های خود را از فروشگاه معماری نوین آرچ با بیشترین تخفیف دریافت کنید.همچنین برای دیدن رساله های دیگر بر روی لینک رساله معماری کلیک کنید.

فهرست مطالب رساله پایان نامه شهرسازی

قوانین مربوط به آماده سازی زمین -۴

مقدمه -۸

ضرورت -۸

اهداف -۹

معرفی -۱۰

فصل اول: مطالعات توپوگرافی و اقلیمی۱۱

۱-۱: شیب-۱۲

۱-۱-۱: تعیین مقدار و جهت شیب-۱۲

۱-۱-۲: تعیین عوارض جغرافیایی بر اساس نقشه ناهمواری زمین-۱۵

۱-۱-۳: پروفیل های طولی و عرضی از نقشه توپوگرافی- ۱۸

۱-۲: مطالعات اقلیمی شهر ورامین- ۱۹

۱-۲-۱: توصیف آب و هوا و موقعیت اقلیمی شهرستان-۱۹

فصل دوم: مطالعات کالبدی-۲۰

۲-۱: تفکیک زمین-۲۱

۲-۱-۱: مفروضات مربوط به تفکیک زمین-۲۱

۲-۱-۲: محاسبات مربوط به تفکیک زمین-۲۱

۲-۲: توزیع مکان تیپ های مسکونی-۲۳

۲-۳: تقسیمات کالبدی-۲۵

۲-۳-۱: ناحیه و محله بندی-۲۵

۲-۳-۲: تعیین سلسله مراتب راه ها–۲۶

۲-۴: کاربری های مراکز (محلات، نواحی، منطقه) -۳۰

۲-۴-۱: کاربری های مورد نیاز در سطح منطقه-۳۱

۲-۴-۲: کاربری های مورد نیاز در سطح ناحیه -۳۲

۲-۴-۳: کاربری های مورد نیاز در سطح محله ۱-۳۳

۲-۴-۴: کاربری های مورد نیاز در سطح محله ۳ —-۳۴

۲-۴-۵: کاربری های مورد نیاز در سطح محله ۲، ۴ و ۵ —۳۵

۲-۵: مرکز شهر، مراکز ناحیه ها و محلات—۳۷

۲-۵-۱: دلایل استفاده از مرکز نقطه ای برای محلات و ناحیه ها-۳۷

۲-۵-۲: دلایل استفاده از مرکز خطی برای منطقه‌‌–۳۷

۲-۶ : پهنه بندی-۳۹

۲-۶-۱: پهنه سکونت (R) –39

۲-۶-۲:  پهنه فعالیت (S) —–39

۲-۶-۳:  پهنه مختلط (M) —39

۲-۶-۴:  پهنه حفاظت (G) –39

فصل سوم : مکانیابی—-۴۲

۳-۱-مکانیابی کاربری های دارای ضوابط خاص –۴۳

۳-۱-۱ : میدان هاي میوه و تره بار–۴۳

۳-۱-۲ : مکانیابی زمین مراکز بیمارستانی—۴۴

۳-۱-۳ : مکانیابی آرامستان—۴۷

۳-۱-۴ : مکانیابی فضای سبز—۴۹

۳-۱-۵ : مکانیابی پناهگاه ها–۴۹

فصل چهارم: طراحی تفکیک–۵۲

۴-۱ : تفکیک کاربری های خدماتی–۵۳

۴-۲ : تفکیک کاربری های مسکونی–۵۵

۴-۳ : توده و فضا –۵۸

۴-۴ : سه بعدی -۶۱

فصل پنجم: ضوابط طراحی-۶۷

قوانین مرتبط به آماده سازی (تفکیک) زمین

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ زمین‌ شهری‌- مصوب‌ ۲۴ ۳ ۱۳۷۱

مقدمه

آماده سازی زمین، مجموعه فعالیت های هماهنگ و ضروری در اراضی متعلق به سازمان زمین شهری است که به منظور ایجاد امکان بهره برداری از اراضی جهت احداث واحدهای مسکونی و تاسیسات انها و رفع نیازهای عمومی صورت میگیرد .این فعالیت ها به طور عمده و بر حسب ضرورت شامل: تسطیح زمین، ایجاد شبکه های عبور و مرور، خطوط سرویس دهنده، شامل شبکه های اب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات میباشد. بنیادی ترین هدف پروژه های اماده سازی زمین تحقق توسعه شهری از پیش اندیشه شده و یا طراحی شده برای افزایش مسکن در بازار عرضه و تقاضای مسکن شهری است. طرح های اماده سازی زمین پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال تصویب قوانین جدید(درسال ۱۳۶۰) در زمینه اراضی شهری که مالکیت دولت را بر اراضی وسیعی در داخل و حومه شهرها میسر میساختند، مطرح گردید(براساس ماده ۱۱ قانون زمین شهری). این طرح از سال ۱۳۶۳ به بعد اجرا شد، اما ماده ۴۲ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، طرح اماده سازی زمین را قانونی کرد. اماده سازی زمین در حقیقت شهرسازی اجرایی است، یعنی انچه در طرح های جامع و تفضیلی برای شهر و شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است، باید در اماده سازی زمین به مرحله اجرا دراید. اماده سازی زمین برای سکونت از سال ۱۳۶۴ به عنوان فعالیت جدیدی در روند برنامه ریزی شهری در ایران معمول شد. ازین سال به بعد، به پروژه های زمین و مسکن، آماده ساختن زمین باید طبق طراحی مشخص انجام میگرفت.

اهداف

بنیادی ترین هدف پروژه های آماده سازی زمین، تحقق توسعه شهری از پیش اندیشیده شده و یا طراحی شده برای افزایش عرضه مسکن در بازار عرضه و تقاضای مسکن شهری است. اهداف راهبردی مورد نظر طرح های اماده سازی زمین را به طور خلاصه میتوان در زمینه های زیر برشمرد ؛ تغییر نقاط ثقل شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی، تنظیم مدیریت اجرایی برنامه های توسعه شهری، مشارکت مردم در ایجاد محیط زندگی جمعی، تامین خدمات عمومی از طریق سرمایه گذاری ها و مدیریت های مردمی ،صرفه جویی و یا حذف هزینه های دولت در بخش خدمات شهری و به کار گرفتن این سرمایه ها در اموزش و تولید ،هدایت و جابه جایی و استقرار جمعیت و جلوگیری از ایجاد زاغه نشینی، ایجاد تعادل میان سکونتگاهها، ایجاد اشتغال، تهیه زمین در مقیاس انبوه برای ساخت مسکن مورد نیازجامعه، توسعه مطالعه شده شهر و جلوگیری از توسعه بی برنامه ان و همچنین تهیه زمین مناسب با کاربری مسکونی، ممانعت از تبدیل زمین های کشاورزی و باغ ها به کاربری مسکونی و صنعتی ، جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از فعالیت های ساختمانی، ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن درون اراضی تحت پوشش برنامه ها، ایجاد محیط مسکونی مناسب از نظر برنامه ریزی شهری، معماری، تاسیسات زیربنایی، و خدمات شهری و تجهیزات روبنایی، کمک به گروه های کم درامد در دستیابی به مسکن مناسب


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه
رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان    

دانلود رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر

رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر رساله ای کامل در ۱۱۸ صفحه با فرمت Word توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و ارائه شده است. اطلاعات در مورد موزه هنرهای معاصر به صورت پراکنده وجود دارد وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ با ارائه این رساله کامل در نظر دارد دانشجویان را همراهی کند تا به اطلاعات مفید در باره موضوع دست پیدا کنند. این رساله در ۱۰ فصل برای شما ارائه شده است. در ادامه به معرفی کامل رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر خواهیم پرداخت…

فهرست مطالب رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر:

 • پیشگفتار  ….  ۱
 • منظور از هنر چیست؟ …. ۲

فصل اول

 • سیر تحول تاریخی شیراز ….  ۶

فصل دوم

 • جغرافیا و اقلیم ….  ۱۲
 • زمین شناسی و زلزله ….  ۱۷
 • خاک و پوشش گیاهی ….  ۱۷
 • کلیاتی در مورد فرهنگ و بافت جمعیتی ….  ۱۸
 • شیراز در دوران بعد از انقلاب اسلامی ….  ۲۱
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی …. ۲۳
 • اداره مطالعات حمل و نقل و ترافیک شیراز ….  ۲۵

فصل سوم

 • ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شیراز ….  ۲۶
 • وضع عمومی ساخت و ساز ….  ۲۶
 • افزایش سطح زیر بنا ….  ۲۸
 • تراکم و بلند مرتبه سازی ….  ۲۹

فصل چهارم

 • سایت ….  ۳۰
 • دسترسی ها ….  ۳۰
 • منظر ….  ۳۳
 • فضای سبز ….  ۳۳
 • امنیت ….  ۳۶

فصل پنجم

 • نمونه هایی ار موزه های هنر ….  ۳۸
 • موزه هنرهای معاصر تهران ….  ۳۸
 • ساختمان موزه ….  ۴۰
 • نگارخانه ….  ۴۱
 • کتابخانه ….  ۴۱
 • فروشگاه ….  ۴۲
 • رستوران ….  ۴۲
 • سازمان موزه ….  ۴۳
 • روابط عمومی ….  ۴۳
 • سمعی و بصری ….  ۴۴
 • خدمات نمایشگاهی ….  ۴۵
 • باغ مجسمه ….  ۴۷
 • موزه هنری کیمبل ….  ۴۸

فصل ششم

 • برنامه فیزیکی ….  ۵۲
 • بخش مدیریت ….  ۵۲
 • بخش گالری ها ….  ۵۲
 • بخش آمفی تاتر ….  ۵۳
 • بخش تحصصی وکارشناسی ….  ۵۴
 • بخش آموزشی ….  ۵۴
 • بخش خدماتی – فروشگاهی ….  ۵۵
 • کتابخانه ….  ۵۵
 • خدمات و تاسیسات ….  ۵۶
 • حراست و امنیت ….  ۵۶

فصل هفتم

 • مبانی فلسفی ….  ۵۷
 • روزگار تغییر ….  ۵۹

فصل هشتم

 • ایده و هدف های کلی ….  ۶۴
 • هنر و مقوله زیبایی شناسی ….  ۶۶
 • سنت و گذشته ….  ۶۶
 • ایده مانند یک فیلتر ….  ۶۸
 • مقوله فضا ….  ۷۱
 • گشایش های فضایی ….  ۷۷
 • اقلیم و جغرافیا ….  ۷۸
 • نور ….  ۷۷
 • برهم کنش ( تاثیر عومل تاثیر گزار … ) ….  ۷۹
 • هندسه ( عامل نظم دهنده ) ….  ۷۹
 • عملکرد ….  ۸۳

فصل نهم

 • استاندارد های طراحی ….  ۸۷
 • استانداردهای شهری ….  ۸۷
 • ساختمان های عمومی ….  ۸۷
 • ورودی ها ….  ۸۷
 • راهرو ….  ۸۸
 • بازشوها ….  ۸۸
 • توقفگاه ها ….  ۸۸
 • کاربری فرهنگی  –  مذهبی ….  ۸۹
 • ضوابط کلی مربوط به طراحی ساختمان ….  ۸۹
 • پارکینگ ….  ۸۹
 • استاندارد های عمومی فضا ها ….  ۹۰
 • کتابخانه ….  ۹۰
 • فضاهای آموزشی ….  ۹۳
 • گالریها ….  ۹۴
 • آمفی تاتر ….  ۹۸
 • اداری – خدماتی ….  ۹۸

فصل دهم

 • شکل گیری کلی مجموعه ….  ۱۰۰
 • سایت ….  ۱۰۰
 • ورودی ها ….  ۱۰۰
 • فرم ….  ۱۰۲
 • ارتباط عملکردی ….  ۱۰۴
 • پارکینگ ….  ۱۰۶
 • نمای مجموعه ….  ۱۰۶
 • سازه ….  ۱۰۷
 • نقشه های کلی ….  ۱۰۸
 • منابع و ماخذ ….  ۱۱۸
موزه هنرهای معاصر تهران
موزه هنرهای معاصر تهران

خلاصه ای از رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر

 پیشگفتار

هنر آشناترين واژه اي است كه در روزگار ما به غريبانه ترين شكلي به حيات خود ادامه مي دهد. آشنا مي گوييم، چون هركس در مورد آن اطلاعي كم يا زياد و نظري مخصوص دارد؛ و معمولا نيز هركسي به طريقي  و به نوعي  از آن در زندگي خصوصي و اجتماعي خود استفاده مي كند. امروزه ساده ترين، بهترين و موثرترين وسيلة القاي نظريات ، ايدئولوژيها و پيامهاي سياسي – اجتماعي ، و با نفوذترين عامل در تغيير يا ايجاد ارزشها، گرايشهاي فردي و اجتماعي و حتي پنهاني ترين لايه هاي شخصيت فردي چون عشق يا نفرت و همين طور رايجترين شكل سرگرمي، تفريح و گذران اوقات، نه فقط اوقات فراغت، همان هنر است.

هنري كه تا اين حد و از سطحي ترين تا عميق ترين لايه هاي حيات اجتماعي و فردي بشر را زير سيطرة خود دارد، آن چنان غريبانه و ناشناس مي زيد كه گويي كسي را هواي تجديد نظر در حكم محكوميت آن نيست. هنري كه مي تواند نقشي پيامبرگونه داشته باشد، در قرن بيستم نقش ، عملكرد و وظيفة واقعي خود را فراموش كرده و به آلتي تفنني در دست عده اي معدود وفارغ از انديشة جامعه و حيات بشري بدل شده است.

منظور از هنر چيست؟

معمولا در بحث هاي گوناگون كه حول موضوع و محوري خاص صورت مي گيرد، رسم بر اين است كه درآغاز بحث كليد واژه اي اصلي آن موضوع يا محور به طور مشخص تعريف و تبيين شود تا ادامة بحث و نظريه پردازيها با توجه به توافق قبلي در باب تعاريف يا سهولت بيشتري صورت گيرد.

اما اين سنت در حوزة جامعه شناسي هنر قابل پاسداري نيست. چرا كه هنر نه تنها در حوزة جامعه شناسي، بلكه در حوزة زيبايي شناسي و فلسفه نيز يك واژة نامعين و تعريف نشده است. اين بدان معنا نيست كه كسي تعريفي براي هنر ارائه نداده است. برعكس، بسياري سعي كرده اند كه تعريف جامع و مانعي از هنر به دست دهند؛ يعني آن خصوصيتي را كه مخصوص هنر است و در ساير فعاليت هاي بشري نظير آن را نمي توان يافت كشف كند و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهند. ولي مشكل اساسي اين است كه اين تعاريف نه تنها با يكديگر همخواني ندارند و به يك وحدت فكري منجر نمي شوند، بلكه گاه با هم تضاد هم دارند.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه
رساله مطالعات پروژه نهایی بیمارستان    

دانلود رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری (رساله کارشناسی)

رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری رساله ای کامل در ۱۲۸ صفحه با فرمت Word توسط وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آورده شده است. شما می توانید پروژه طراحی کامل مربوط به این رساله را از همین وبسایت با کلیک در اینجا با قیمتی مناسب خریداری کنید. این رساله در ۶ فصل برای  شما ارائه شده است که در ادامه به معرفی هر چه بیشتر آن فصل ها خواهیم پرداخت…

فهرست رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری

فصل اول رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری : کلیات و مبانی نظری………….۲

 • ۱-۲-۱-  بیان  مسئله. ۳
 • ۱-۲-۲-  ضرورت تحقیق: ۴
 • ۱-۲-۳-  سوالات تحقیق: ۴
 • ۱-۲-۵-  پیشینه تحقیق: ۸
 • ۱-۳-۱- سوارکاری چیست؟ ۹
 • ۱-۳-۲- برقراری ارتباط با اسب: ۹
 • ۱-۳-۳- شاخه های مختلف سوارکاری: ۱۰
 • ۱-۳-۴- مقررات سوارکاری.. ۱۲
 • ۱-۳-۴-۱- میادین تمرین و مانع تمرین.. ۱۲
 • ۱-۳-۴-۲- زنگ… ۱۳
 • ۱-۳-۴-۳- مسیر مسابقه و اندازه گیری.. ۱۴
 • ۱-۳-۴-۴- نقشه مسیر: ۱۵
 • ۱-۳-۴-۵- تعادل در سواركاری.. ۱۶
 • ۱-۳-۵- شناخت اسب: ۱۸
 • ۱-۳-۵-۱- روش طبیعی زندگی اسب… ۱۸
 • ۱-۳-۵-۲- وجوه تمایز و مشخصات اسب‌ها ۱۸
 • ۱-۳-۵-۳- اجتماعی بودن.. ۱۸
 • ۱-۳-۵-۴- پرسه زنی در مراتع. ۱۹
 • ۱-۳-۵-۵- سازوکار دفاعی.. ۱۹
 • ۱-۳-۵-۶- قانون سلسله مراتب… ۲۰
 • ۱-۳-۵-۷- کنجکاوی.. ۲۰
 • ۱-۳-۵-۸- هوش و حافظه قوی.. ۲۱
 • ۱-۳-۵-۹- غرایز. ۲۱
 • ۱-۳-۵-۱۰- ترس… ۲۱
 • ۱-۳-۵-۱۱- تغذیه اسب… ۲۲
 • ۱-۳-۵-۱۲- مواد مغذی برای اسب: ۲۲
 • ۱-۳-۵-۱۳- آب دادن به اسب: ۲۲
 • ۱-۳-۵-۱۴- تیمار اسب… ۲۳
 • ۱-۳-۵-۱۵- خشم. ۲۳
 • ۱-۳-۵-۱۶- درد. ۲۴
 • ۱-۳-۵-۱۷- خشنودی.. ۲۴
 • ۱-۳-۵-۱۸- ناخشنودی.. ۲۴
 • ۱-۳-۵-۱۹- هیجان.. ۲۵
 • ۱-۳-۵-۲۰- بازیگوشی.. ۲۵
 • ۱-۳-۵-۲۱- اصوات اسب… ۲۵
 • ۱-۳-۵-۲۲- اصول کلی رفتار با اسب… ۲۵
 • ۱-۳-۵-۲۳- رفتار مناسب با اسب… ۲۶
 • ۱-۳-۵-۲۴- ارتباط صحیح.. ۲۶

فصل دوم رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری : بررسی نمونه موردی مشابه ………………..۲۸

 • ۲-۱- مقدمه: ۲۹
 • ۲-۲- مرکز پرورش اسب و مدرسه سوارکاری کاظمیان: ۳۰
 • ۲-۳- باشگاه سوارکاری آریا سب: ۳۸
 • ۲-۴- باشگاه سوارکاری آزمون: ۴۵
 • ۲-۵- باشگاه سوارکاری در گروستاین / ایفل.. ۵۴

فصل سوم رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری : برنامه ریزی فیزیکی …………….۵۵

 • ۳-۲-۱- شرایط محیطی مناسب : ۵۶
 • ۳-۲-۲- نگهداری خوراک : ۵۷
 • ۳-۲-۳- بستر اسب : ۵۸
 • ۳-۲-۴- اصول طراحی اصطبل: ۵۹
 • ۳-۲-۴-۱- اصطبلها / اسبها : ۵۹
 • ۳-۲-۴-۲- انواع اصطبلها : ۶۱
 • ۳-۲-۴-۳- سایر ضوابط اصطبل: ۶۳
 • ۳-۲-۴-۴- فضاهای کاربردی یک اصطبل اسب عبارتند از : ۶۴
 • ۳-۲-۴-۵- نیازمندیهای فضایی ساختمان اصطبلهای موقت : ۶۴
 • ۳-۲-۴-۶- تهویه اصطبل : ۶۵
 • ۳-۲-۵- امکانات سوارکاری : ۶۸
 • ۳-۲-۶- جایگاه زینها (saddle station ) : 68
 • ۳-۲-۷- جایگاه تماشاچیان ( show jumping ) : 68
 • ۳-۲-۸-  ابعاد سالن های سوارکاری : ۷۱
 • ۳-۲-۹- امکانات سوارکاری : ۷۲
 • ۳-۲-۱۰- محل مسابقات : ۷۲
 • ۳-۲-۱۱- محوطه استراحت : ۷۲
 • ۳-۲-۱۲- امکانات تفریحی : ۷۳
 • ۳-۲-۱۳- مدفوع و ادرار  : ۷۳
 • ۳-۲-۱۴- انبار پهن : ۷۳
 • ۳-۲-۱۵- نگهداری اسب: ۷۴
 • ۳-۲-۱۵-۱- نگهداری اسب بصورت گروهی : ۷۴
 • ۳-۲-۱۵-۲- نگهداری اسب در مرتع : ۷۵
 • ۳-۲-۱۵-۳- نگهداری اسب در اصطبل : ۷۵
 • ۳-۲-۱۶- حصار ( fence  ) : ۷۶
 • ۳-۲-۱۶-۱- حصارهای چوبی : ۷۶
 • ۳-۲-۱۶-۲- حصارهای با توری فلزی : ۷۷
 • ۳-۲-۱۶-۳- حصارهای الکتریکی : ۷۷
 • ۳-۲-۱۷- حاصلخیز کردن و نگهداری مراتع : ۷۷
 • ۳-۳-۱- فضاهای مورد نياز : ۷۷

فصل چهارم رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری : شناخت بستر طرح…………………۸۱

 • ۴-۳-۱- مختصات جغرافیایی شهر تهران.. ۸۳
 • ۴-۳-۲- ناهمواری ها: ۸۴
 • ۴-۳-۳-آب و هوا: ۸۵
 • ۴-۳-۴- منابع آب: ۸۶
 • ۴-۴-۱- میزان بارندگی: ۸۶
 • ۴-۴-۲- وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما: ۸۹
 • ۴-۴-۴- رطوبت: ۹۱
 • ۴-۴-۵- زمین شناسی: ۹۱
 • ۴-۴-۵-۱- مخروظ افکنه‌های آبرفتی قدیمی.. ۹۲
 • ۴-۴-۵-۲- دشت‌های آبرفتی.. ۹۲
 • ۴-۴-۵-۳- ناهمواری ها: ۹۲
 • ۴-۶-۱- معرفی سایت: ۹۳
 • ۴-۶-۲- دسترسی ها: ۹۴
 • ۴-۶-۳- تابش آفتاب: ۹۶
 • ۴-۶-۴- آلودگی صوتی: ۹۷
 • ۴-۶-۵- بادهای مطلوب: ۹۷
 • ۴-۶-۶- بادهای نا مطلوب: ۹۸
 • ۴-۶-۷- پوشش گیاهی: ۹۸
 • ۴-۶-۸- دید و منظر: ۹۹
 • ۴-۶-۹- توپوگرافی: ۹۹

فصل پنجم رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری : روند طراحی ونتیجه گیری ۱۰۶

فصل ششم رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری : مدارک ارائه ۱۱۶

بخش بندی فضاها در سایت
بخش بندی فضاها در سایت

خلاصه ای از رساله معماری طراحی باشگاه سوارکاری

چکیده:

فعالیت در امور مرتبط با پرورش اسب و ورزشهای سواره همواره با افرادی مواجه شدم که قصد احداث مجموعه سوارکاری و یا پرورش اسب را داشتند.  از معیارها و ضوابط و استانداردهای احداث مجموعه های سوارکاری آگاه نبودند و در یک راه پر پیچ و خم قرار می گرفتندو گاها اگر خوش شانس بودند با افرادی مواجه می شدند که آشنا به ضوابط و استانداردهای مذکور بودند و در غیر این صورت با صرف هزینه های بسیار زیاد اقدام به احداث مجموعه هایی می نمودند که یا باید دوباره با پرداخت مبالغ زیاد آنرا بازسازی می نمودند و یا با مشکلات طراحی غلط می سوختند و می ساختند.

براستی چرا احداث محل نگهداری و پرورش اسب این همه دشوار است. مگر نه اینکه براحتی می توان گاوداری و مرغداری و سایر محلهای پرورش دام را با کپی برداری احداث نمود پس چرا احداث مجموعه سوارکاری متفاوت است.

تمامی موارد فوق الذکر مرا بر آن داشت تا با انتخاب موضوع مذکور اقدام به تحقیق و پژوهش در این زمینه نمایم و رساله کارشناسی خود را به آن اختصاص دهم. بدیهی است که کمبود منابع به روز و نگاه سنتی برخی از کارشناسان و پیش کسوتان و عدم توجه به مسائل و دیدگاههای علمی از جمله مشکلات بررسی و تحقیق انجام شده می باشد. اما با سعی و تلاش و کمک افراد فرهیخته و اساتید ارجمند و یاری خداوند منان پژوهش مذکور انجام گردید.

 مقدمه:

سوارکاری از ورزش هایی است که در چند دهه ی اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته اند، با این وجود سابقه ای طولانی داشته است و می توان آن را از کهن ترین ورزش ها به شمار آورد. این ورزش امروزه نه تنها به عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان سرگرمی و به منظور گذراندن اوقات فراقت مورد توجه قرار گرفته است، و با این که نسبت به بسیاری از ورزش ها پر هزینه به نظر می رسد، هر ساله تعداد بیشتری طرفدار به سوی خود جلب می کند. سوارکاری و پرورش اسب در اسلام نیز بسیار توصیه شده است و جایگاه ویژه ای دارد. رسول اکرم فرموده اند: “به فرزندان خود، سوارکاری، تیراندازی و شنا بیاموزید.” همچنین در حدیثی از ایشان آمده است: “پیشانی اسب ها تا روز رستاخیز جایگاه خیر و برکت است. ” در قرآن کریم آمده است: ” و الخیل و البغال و الحمیر لترکبواها و زینه و یخلق ما لا تعلمون “و اسبان و استران و خران را (آفرید) تا بر آن ها سوار شوید و (برای شما) تجملی (باشند) و آن چه را که نمی دانید می آفریند.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه

دانلود رساله معماری طراحی هنرستان معماری در 220 صفحه با فرمت Word

رساله معماری طراحی هنرستان معماری رساله ای کامل در ۲۲۰ صفحه با فرمت Word که توسط وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و ارائه شده است. رساله معماری طراحی هنرستان معماری در ۹ فصل که به ترتیب شامل فصل اول : بیان موضوع طراحی، فصل دوم: مطالعات پایه، فصل سوم ( مطالعات تکمیلی)، فصل چهارم: مطالعات تطبیقی، فصل پنجم: مطالعات زمینه، فصل ششم: معرفی سایت پروژه، فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح، فصل هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه و فصل نهم: مدارک و نقشه های طرح می باشد. در ادامه به معرفی کامل رساله معماری طراحی هنرستان معماری خواهی پرداخت…

فهرست مطالب رساله معماری طراحی هنرستان معماری:

فصل اول : بیان موضوع طراحی

 • ۱- عنوان
 • ۲- بیان مساله و ضرورت طراحی
 • ۳- بیان اهداف
 • ۴- مبانی نظری عام طرح

فصل دوم: مطالعات پایه

 • ۱- آموزش عمومی
 • ۱-۱- هدف از آموزش
 • ۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ
 • ۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه
 • ۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورت های پایدار و کهن
 • ۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورت های نیمه پایدار یا سبک
 • ۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورت های زود گذر یا مد
 • ۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
 • ۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی
 • ۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگ
 • ۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی
 • ۲- آموزش و پرورش
 • ۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران
 • ۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی
 • ۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران
 • ۲-۲-۱- قبل از ورود اسلام
 • ۲-۲-۲- بعد از ورود اسلام
 • ۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق
 • ۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی
 • ۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی
 • ۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه
 • ۲-۲-۳- استخراج ویژگی‌ های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس
 • ۲-۲-۴- مدرسه در تاریخ معماری ایران
 • ۲-۲-۴-۱- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران
 • ۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون
 • ۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار
 • ۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه علیا»‌ی تون (فردوس)
 • ۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علمیه علیا
 • ۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر
 • ۲-۲-۴-۲-۱- ایجاد نوعی مقایسه بین شرایط امروز و دیروز
 • ۲-۳- اهداف آموزش و پرورش در ایران
 • ۲-۴- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها
 • ۲-۴-۱- پیدایش اولین هنرستان‌ها (مراکز فنی حرفه ای) در ایران
 • ۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها
 • ۲-۴-۲-۱- محتوای آموزش
 • ۲-۴-۳- اهمیت و آموزش فنی حرفه‌ای (هنرستان ها)
 • ۲-۴-۴- اهداف آموزش فنی حرفه‌ای
 • ۲-۵- نقد و بررسی نظام‌های آموزش و پرورش
 • ۲-۵-۱- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)
 • ۲-۵-۲- سیستم آموزش رایج (موضوع محور)
 • ۲-۵-۳- سیستم آموزشی مدرن (دانش‌آموز محور)
 • ۲-۶- مقایسه سیستم‌ های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب
 • ۳- هنر
 • ۳-۱- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر
 • ۳-۱-۱- تعریف فرهنگ
 • ۳-۱-۲- تعریف و منشا هنر
 • ۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
 • ۳-۲- فلسفه هنر- چیستی هنر
 • ۳-۲-۱- تعریف هنر در موضوع
 • ۳-۳- انواع هنر
 • ۳-۳-۱- هنرهای دیداری
 • ۳-۳-۲- هنرهای شنیداری
 • ۳-۳-۳- هنرهای گفتاری
 • ۳-۳-۴- هنرهای آمیخته
 • ۳-۴- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب)
 • ۳-۵- تعریف هنرهای تجسمی
 • ۴- نوجوانی و جوانی
 • ۴-۱- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان)
 • ۴-۱-۱- مشخصه اصلی دوره جوانی
 • ۴-۱-۲- سنین نوجوانی و جوان
 • ۴-۲- رشد جسمی و جنسی (بلوغ)
 • ۴-۳- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان
 • ۴-۴- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان
 • ۴-۴-۱- خلاقیت چیست؟
 • ۴-۴-۱-۱- تفکر واگرا

فصل سوم : مطالعات تکمیلی

 • ۱- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی
 • ۱-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی
 • ۱-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی
 • ۱-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی
 • ۲- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی
 • ۲-۱- مکان یابی فضای آموزشی
 • ۲-۱-۱- کاربری‌های سازگار
 • ۲-۱-۲- کاربری‌های ناسازگار
 • ۲-۱-۳- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویت های همجواری و دسترسی
 • ۲-۱-۴- تحلیل و پیشنهادات همجواری ها
 • ۲-۱-۵- مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین
 • ۲-۱-۶- شرایط محیطی
 • ۲-۱-۷- اوضاع طبیعی زمین
 • ۲-۲- جهت یابی فضای آموزشی
 • ۲-۳- دسترسی به فضای آموزشی
 • ۲-۳-۱- شعاع دسترسی
 • ۲-۳-۲- عوامل کاهش شعاع دسترسی
 • ۲-۴- ایمنی واحدهای آموزشی
 • ۲-۴-۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
 • ۲-۴-۲- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی
 • ۲-۴-۲-۱- حریق
 • ۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق
 • ۲-۴-۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه
 • ۲-۴-۴- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس
 • ۲-۵- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه
 • ۲-۶- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
 • ۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه
 • ۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدارس
 • ۲-۷-۱- انواع سازماندهی مدارس
 • ۲-۷-۱-۱- سازماندهی مرکزی
 • ۲-۷-۱-۲- سازماندهی خطی
 • ۲-۷-۱-۳- سازماندهی شعاعی
 • ۲-۷-۱-۴- سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی
 • ۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدرسه
 • ۲-۷-۲- ظرفیت مدارس
 • ۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس
 • ۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز
 • ۲-۷-۶- ظرفیت و سرانه فضاها
 • ۲-۷-۶-۱- فضاهای بسته و سرپوشیده
 • ۲-۷-۶-۲- فضاهای محوطه
 • ۲-۷-۷- سازمان دهی و ساخت کلاس
 • ۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعی کلاس
 • ۲-۷-۷-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی

 • ۱- بررسی نمونه‌های داخلی
 • ۱-۱- هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران
 • ۱-۲- دانشکده هنر‌های زیبا
 • ۲- بررسی نمونه‌های خارجی
 • ۲-۱- دانشگاه پل
 • ۲-۲- مدرسه هنر و معماری فلوریدا

فصل پنجم : مطالعات زمینه

 • ۱-۱- ویژگی‌های شهر مشهد
 • ۱-۱-۱- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
 • ۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی
 • ۱-۱-۳- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
 • ۱-۱-۴- ویژگی‌های معماری در مناطق گرم و خشک
 • ۱-۲- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی
 • ۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی
 • ۱-۳- عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمان‌های آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد
 • ۱-۴- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان
 • ۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها
 • ۱-۶- عمق سایه بان
 • ۱-۶-۱- ضریب سایه بان (c)
 • ۱-۷- تهویه مورد نیاز
 • ۱-۸- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
 • ۱-۸-۱- تاثیر رنگ خارجی
 • ۱-۹- گیاهان و فضای سبز
 • ۱– پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب
 • ۲- مطالعات جمعیتی شهر مشهد
 • ۲-۱- جمعیت کنونی شهر مشهد
 • ۲-۲- جمعیت شناور شهر مشهد
 • ۲-۳- جمعیت آینده شهر مشهد

فصل ششم : معرفی سایت پروژه

 • ۱ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی
 • ۲ـ معرفی سایت
 • ۲-۱- بررسی منطقه پروژه
 • ۲-۱-۱- وضعیت فیزیکی زمین (ابعاد و اندازه‌ های سایت)
 • ۲-۱-۲- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌ های اطراف
 • ۲-۱-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن
 • ۲-۱-۴- ترافیک
 • ۲-۱-۵- تراکم ساختمانی در محدوده سایت
 • ۳- سایت آنالیز
 • ۳-۱- تحلیل دسترسی‌ ها و درجه بندی معابر
 • ۳-۲- بررسی کاربری‌ های اطراف و تراکم طبقاتی
 • ۳-۳- بررسی گره‌ های ترافیکی و آگوستیک
 • ۳-۴- بررسی وضعیت تابش
 • ۳-۵- دید و منظر از بیرون سایت به درون
 • ۴- عکس‌های سایت

فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح

 • برنامه فیزیکی طرح

فصل هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه

 • ۱- مبانی نظری خاص طرح
 • ۲- روند طراحی
 • ۲-۱- لکه های پیشنهادی
 • ۲-۲- احجام پیشنهادی
 • ۳- دیاگرام توجیه طرح پروژه

فصل نهم : مدارک و نقشه های طرح

 • مدارک و نقشه های طرح
 • منابع

خلاصه ای از رساله معماری طراحی هنرستان معماری

۲- بيان مساله و ضرورت طراحي

طراحي معماري مدرسه همواره بازتاب تغييرات شرايط اجتماعي و مفاهيم آموزشي بوده است. مسلماً تاثير محيط زيست نيز بر افراد بر كسي پوشيده نيست و براي گسترش آن يا معماري كه وراي كاركردگرايي ساده است – انسان بدون شك توجهي خاص براي آن و آگاهي لازم از سلامت روحي كاربران آن دارد. به همين دليل مدارس و مراكز آموزشي كه انسان دوره‌اي طولاني از عمر خود را در آنها سپري مي‌كند، بايد به مكانهاي قابل توجه و جالب، هم براي معماران، هم بر عموم مردم و همچنين براي نهادهاي دولتي و خصوصي كه آنها را اداره مي‌كنند بدل گردند.

۳- بيان اهداف

در تعريف طرح مي‌توان گفت كه طراحي مركز آموزش حرفه‌اي و يا به عبارتي ديگر هنرستان موضوع صلي اين پروژه مي‌باشد. در تعبيري كه گيل (GAIL) از مدرسه دارد، مدرسه يك موسسه اجتماعي است كه در آن ارتباط از يك سو به تحقق وظيفه‌هاي رسمي مدرسه، اخذ تصميم، هماهنگي، تامين قدرت براي رفع نيازها و شكل‌گيري رابطه‌هاي غير رسمي ياري مي‌رساند و از سوي ديگر، به پيشبرد هدفهاي تربيتي درباره جريان‌هاي اجتماعي مانند همكاري، سازگاري و توافق مي‌انجامد.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه

دانلود رساله کامل طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری

رساله کامل طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری رساله ای در ۱۵۷ صفحه در ۹ فصل که برای اولین بار توسط وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و ارائه شده است. با توجه به اهمییت موضوع و سخت بودن دسترسی به منابع این وب سایت قصد دارد با پرداختن به موضوعات نادر و کمیاب مانند طراحی باشگاه و مدرس سوار کاری شما علاقمندان را در افزایش اطلاعات همراهی کند. شما می توانید پروژه مربوط به رساله کامل طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری را با کلیک در اینجا براحتی و با تخفیف ویژه خریداری کنید. در ادامه به معرفی کامل رساله کامل طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری خواهیم پرداخت…

فهرست مطالب رساله کامل طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری:

 • چکیده  …  ۱
 • معرفی و مقدمه …  ۲
 • آنالیز سایت …  ۳
 • عکس هوایی از موقعیت سایت …  ۴
 • جهت حرکت خورشید …  ۵
 • جهت وزش باد  …  ۶

فصل اول: بیان مسئله اسب و اسبداری و اهمیت آن  …  ۷

 • ۱-۱-دلیل انتخاب پروژه …  ۸

فصل دوم: مروری بر پیشینه مربوط به اسب و اسبداری … ۱۱

 • ۱-۲ – قویترین فرضیه در مورد منشا اسب …  ۱۲
 • – شناخت اسب …  ۱۶
 • ۲-۲ روش طبیعی زندگی اسب …  ۱۷
 • ۳-۲- وجوه تمایز و مشخصات اسبها …  ۱۷
 • ۳-۲ -۱- اجتماعی بودن …  ۱۷
 • ۳-۲-۲- پرسه زنی در مراتع …  ۱۸
 • ۳-۲-۳- سازوکار دفاعی …  ۱۸
 • ۳-۲-۴- قانون سلسله مراتب …  ۱۹
 • ۳-۲-۵- کنجکاوی …  ۱۹
 • ۳-۲-۶- هوش و حافظه قوی …  ۱۹
 • ۳-۲-۷-غرایز …  ۲۰
 • ۳-۲-۸- ترس …  ۲۰
 • ۳-۲-۹- تغذیه اسب …  ۲۰
 • ۳-۲-۹-۱- مواد مغذی برای اسب …  ۲۱
 • ۳-۲-۹-۲- آب دادن به اسب …  ۲۱
 • ۳-۲-۱۰- تیمار اسب …  ۲۱
 • ۳-۲-۱۱- خشم …  ۲۲
 • ۳-۲-۱۲- درد …  ۲۲
 • ۳-۲-۱۳- خشنودی …  ۲۳
 • ۳-۲-۱۴- ناخشنودی …  ۲۳
 • ۳-۲-۱۵- هیجان …  ۲۳
 • ۳-۲-۱۶- بازیگوشی …  ۲۳
 • ۳-۲-۱۷- اصوات اسب …  ۲۳
 • ۳-۲-۱۸- اصول کلی رفتار با اسب …  ۲۴
 • ۳-۲-۱۹- رفتار مناسب با اسب …  ۲۴
 • ۱۲-۲-۲۰- ارتباط صحیح …  ۲۵

فصل ۳-روش اجرای پژوهش …  ۲۷

 • ۱-۳-ابزار جمع آوری اطلاعات در روشهای زمینه یاب …  ۲۹
 • ۲-۳- مراحل انجام زمینه یابی پرسشنامه ای …  ۳۰
 • ۲-۳-۱- بیان هدفهای پرسشنامه …  ۳۰
 • ۲-۳-۲- ساختن سوال های پرسشنامه …  ۳۲
 • ۳-۳- برقراری ارتباط …  ۳۲
 • ۴-۳ – تنظیم پرسشنامه …  ۳۳
 • ۲-۳–۳- مصاحبه …  ۳۳

فصل ۴- تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی نمونه های مشابه …  ۳۶

 • ۱- مرکز پرورش اسب کاظمیان …  ۳۸
 • ۱-۴- معرفی مجموعه …  ۳۹
 • ۱-۴-۱- اصطبلها …  ۳۹
 • ۱-۴-۲- نعلبندخانه …  ۴۰
 • ۲-۴-۳-انبار …  ۴۰
 • ۱-۴-۴- زین خانه …  ۴۰
 • ۱-۴-۵- رختکن و کمد لوازم …  ۴۰
 • ۱-۴-۶- ساختمان اداری …  ۴۰
 • ۱-۴-۷- نمازخانه …  ۴۰
 • ۱-۴-۸- ساختمان های کارگری …  ۴۱
 • ۱-۴-۹- لنژ برقی …  ۴۱
 • ۱-۴-۱۰- فروشگاه لوازم سوارکاری …  ۴۱
 • ۱-۴-۱۱- رستوران …  ۴۱
 • ۱-۴-۱۲- پارک بازی کودکان …  ۴۱
 • ۱-۴-۱۳- پارکینگ …  ۴۱
 • ۱-۴-۱۴- نگهبانی درب ورودی …  ۴۱
 • ۱-۴-۱۵- دوربینهای مدار بسته …  ۴۲
 • ۱-۴-۱۶- پادوک و مانژ تمرین و مسابقه …  ۴۲
 • ۱-۴-۱۷- جایگاه تماشاچیان …  ۴۲
 • ۱-۴-۱۸- جایگاه و داوران …  ۴۲
 • ۱-۴-۱۹- انبار موانع و موانع مسابقه …  ۴۲
 • ۱-۴-۲۰- انبار پهن …  ۴۲
 • ۲- باشگاه سوارکاری آزمون …  ۵۹
 • ۳-۴-۲۲- معرفی باشگاه …  ۶۰
 • ۳-۴-۲۲-۱- فضاها …  ۶۰
 • ۴- باشگاه سوارکاری در گروستاین …  ۷۱
 • ۵- باشگاه سوارکاری در چین …  ۷۲
 • ۶- باشگاه سوارکاری Grand avenue …  ۷۳
 • ۷- میدان اسب دوانی Zarzuela …  ۷۵

فصل ۵ – برنامه ریزی فیزیکی …  ۷۶

 • ۱-۵- فضاهای مورد نیاز …  ۷۷

فصل ۶ – نتایج و یافته های حاصل از پژوهش …  ۸۰

 • ۱-۶- مقدمه …  ۸۱
 • ۲-۶- نگهداری و تربیت و بهره وری …  ۸۲
 • ۳-۶- شرایط محیطی مناسب …  ۸۲
 • ۴-۶- اصطبل متصل به فضای باز …  ۸۳
 • ۵-۶-اصطبلهای بسته …  ۸۳
 • ۵-۶-۱- نور طبیعی …  ۸۴
 • ۶-۶- نیازمندیهای فضایی اصطبلها …  ۸۴
 • ۷-۶- نیازمندیهای فضایی اصطبلهای موقت …  ۸۴
 • ۸-۶-تهویه …  ۸۵
 • ۹-۶ – انواع اصطبل ها …  ۸۹
 • ۹-۶-۱- محوطه های سرپوشیده …  ۸۹
 • ۹-۶-۲- باکسهای مجزا …  ۹۰
 • ۹-۶-۳- بستر اسب …  ۹۲
 • ۹-۶-۳-۱- نحوه طراحی داخل باکس …  ۹۳
 • ۹-۶-۳-۲- نگهداری خوراک …  ۹۴
 • ۹-۶-۴- امکانات سوارکاری …  ۹۵
 • ۹-۶-۵- جایگاه زینها …  ۹۵
 • ۹-۶-۶-جایگاه تماشاچیان …  ۹۶
 • ۱۰-۶-ابعاد سالن های سوارکاری …  ۹۸
 • ۱۱-۶- امکانات سوارکاری …  ۹۹
 • ۱۲-۶-تغذیه …  ۹۹
 • ۱۳-۶-محوطه استراحت …  ۱۰۰
 • ۱۴-۶- امکانات تفریحی …  ۱۰۰
 • ۱۵-۶- مدفوع و ادرار …  ۱۰۱
 • ۱۶-۶- انبار پهن …  ۱۰۱
 • ۱۷-۶- نگهداری اسب بصورت گروهی …  ۱۰۲
 • ۱۸-۶- شرایط محیطی مناسب …  ۱۰۲
 • ۱۹-۶- نگهداری اسب در مرتع …  ۱۰۳
 • ۲۰-۶- حصار …  ۱۰۳
 • ۲۱-۶- حصارهای چوبی …  ۱۰۳

فصل ۷ شناخت بستر طرح …  ۱۰۷

 • ۱-۷- تهران …  ۱۰۸
 • ۲-۷- وجه تسمیه تهران …  ۱۰۸
 • ۳-۷- پیشینه وسیر تحول تاریخی تهران …  ۱۰۹
 • ۴-۷-دروازه ها و محلات تهران …  ۱۱۳
 • ۵-۷- جمعیت …  ۱۱۵
 • ۶-۷- نژاد …  ۱۱۵
 • ۷-۷- زبان …  ۱۱۵
 • ۸-۷- مذهب …  ۱۱۵
 • ۹-۷- معماری و شهرسازی …  ۱۱۶
 • ۱۰-۷- مطالعات محیطی تهران …  ۱۱۷
 • ۱۰-۷-۱- موقعیت جغرافیایی …  ۱۱۷
 • ۱۰-۷-۲- موقعیت طبیعی …  ۱۱۷
 • ۱۰-۷-۲-۱- توپوگرافی و ناهمواری ها …  ۱۱۷
 • ۱۰-۷-۲-۲- خصوصیات زمینی ساختی …  ۱۱۸
 • ۱۱-۷- ویژگی های اقلیمی …  ۱۱۸
 • ۱۱-۷-۱- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی …  ۱۱۹
 • ۱۱-۷-۲- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی …  ۱۱۹
 • ۱۱-۷-۳- بررسی نمودار بیوکلماتیک …  ۱۲۰
 • ۱۱-۷-۴- بررسی نمودار ساختمانی شهر تهران …  ۱۲۱
 • ۱۱-۷-۵- نتایج حاصل از جداول ماهونی شهر تهران …  ۱۲۱
 • ۱۱-۷-۶- تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم …  ۱۲۱
 • ۱۱-۷-۷- نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی …  ۱۲۳
 • ۱۲-۷- آب و هوا …  ۱۲۷
 • ۱۳-۷- پوشش گیاهی …  ۱۲۸

فصل ۸ – ایده های طراحی …  ۱۳۴

 • ۱-۸- ویژگی معماری ساختمان …  ۱۳۵
 • ۲-۸- تأسیسات الکتریکی …  ۱۳۵
 • ۳-۸- ایمنی در برابر آتش …  ۱۳۵
 • ۴-۸- سازه …  ۱۳۵
 • ۴-۸-۱- انتخاب نوع سازه …  ۱۳۵
 • ۵-۸- جزئیات اجرایی …  ۱۳۶

فصل ۹ – طرح نهایی – مدارک و نقشه ها …  ۱۴۱

خلاصه ای از رساله کامل طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری:

طراحی باشگاه و مدرسه سوارکاری

 فعالیت در امور مرتبط با پرورش اسب و ورزشهای سواره همواره با افرادی مواجه شدم که قصد احداث مجموعه سوارکاری و یا پرورش اسب را داشتند. از معیارها و ضوابط و استانداردهای احداث مجموعه های سوارکاری آگاه نبودند و در یک راه پر پیچ و خم قرار می گرفتندو گاها اگر خوش شانس بودند با افرادی مواجه می شدند که آشنا به ضوابط و استانداردهای مذکور بودند و در غیر این صورت با صرف هزینه های بسیار زیاد اقدام به احداث مجموعه هایی می نمودند که یا باید دوباره با پرداخت مبالغ زیاد آنرا بازسازی می نمودند و یا با مشکلات طراحی غلط می سوختند و می ساختند.

براستی چرا احداث محل نگهداری و پرورش اسب این همه دشوار است. مگر نه اینکه براحتی می توان گاوداری و مرغداری و سایر محل های پرورش دام را با کپی برداری احداث نمود پس چرا احداث مجموعه سوارکاری متفاوت است. تمامی موارد فوق الذکر مرا بر آن داشت تا با انتخاب موضوع مذکور اقدام به تحقیق و پژوهش در این زمینه نمایم و رساله کارشناسی خود را به آن اختصاص دهم. بدیهی است که کمبود منابع به روز و نگاه سنتی برخی از کارشناسان و پیشکسوتان و عدم توجه به مسائل و دیدگاههای علمی از جمله مشکلات بررسی و تحقیق انجام شده می باشد. اما با سعی و تلاش و کمک افراد فرهیخته و اساتید ارجمند و یاری خداوند منان پژوهش مذکور انجام گردید.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

0دیدگاه