دانلود رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی

دانلود رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی


25,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 1 جولای, 2019

بررسی اجمالی محصول

رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی در6 فصل و در قالب فایل word  و همچنین در 140 صفحه جمع آوری و تدوین شده است.به طور کلی فصل های این رساله برای شناخت بیشتر فرهنگ کرد و و مراسمات آیینی آن تهیه شده تا بتوان با استناد بیشتر به مرکز افرینش هنر های بومی کرد با محوریت مراسمات آیینی رسید.با توجه به مبانی نظری که برای معماری تعریف می شود مرکز آفرینش هنر های بومی کرد با محوریت مراسمات آیینی باید از نظر بصری و کاربردی پاسخگوی نیاز مردم باشد.وب سایت معماری نوین ارچ ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی درتمامی مقاطع تحصیلی می باشد.پروژه های مورد نظر خود را از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف وبالاترین کیفیت دریافت کنید.

سرفصل های رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی

 • ﻓﺼﻞ اول ﻛﻠﻴﺎت
 • فصل دوم دلایل انتخاب موضوع و مبانی نظری طرح
 • فصل سوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲِ
 • فصل چهارمطالعات زمينه اي (تاريخ،فرهنگ،اقليم)
 • فصل پنجم بررسي ضوابط و استانداردها
 • فصل ششم به سوي طراحي:توصيف طرح

نقد و بررسی : دانلود رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی

رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی در۶ فصل و در قالب فایل word  و همچنین در ۱۴۰ صفحه جمع آوری و تدوین شده است.به طور کلی فصل های این رساله برای شناخت بیشتر فرهنگ کرد و و مراسمات آیینی آن تهیه شده تا بتوان با استناد بیشتر به مرکز افرینش هنر های بومی کرد با محوریت مراسمات آیینی رسید.با توجه به مبانی نظری که برای معماری تعریف می شود مرکز آفرینش هنر های بومی کرد با محوریت مراسمات آیینی باید از نظر بصری و کاربردی پاسخگوی نیاز مردم باشد.وب سایت معماری نوین ارچ ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی درتمامی مقاطع تحصیلی می باشد. برای دریافت پروژه معماری مربوط به این رساله در اینجا کلیک کنید.

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 

از آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ، ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮدﻛﻪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر اﺳﺖ و، ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﻳﻨﻜﻪ، اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪهاي ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﺌﻠﻪي ﻓﻮق، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ، ﻣﻨﻈﻮر ازﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎز و ﻛﺎري اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪي آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺳﺪ.

فهرست مطالب رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی

ﻓﺼﻞ اول: ﻛﻠﻴﺎت  ۷

 • ۱-۱چکیده            ۸
 • ۱-۲ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ           ۸
 • ۱-۲-۱ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ:         ۸
 • ۱-۲-۲ روش ﭘﮋوﻫﺶ:         ۸
 • ۱-۲-۳ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ:         ۸
 • ۱-۳ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:  ۹
 • ۱-۴روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :  ۹
 • ۱-۵ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ :          ۹
 • ۱-۵-۱ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي :            ۹
 • ۱-۶ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ    ۱۰
 • ۱-۷ ﻧﻜﺎت ﻳﺎ ﻣﻮارد ﺧﺎص     ۱۱
 • ۱-۸ﺳﺮ آﻏﺎز        ۱۱
 • ۱-۹ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ   ۱۲
 • ۱-۱۰ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ۱۳
 • ۱-۱۱ﺟﺎﻳﮕﺎه فرهنگستان ها وهنر درﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ   ۱۵
 • ۱-۱۱-۱ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ     ۱۵
 • ۱-۱۱-۲ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ : ۱۵
 • ۱-۱۱-۳ اﻧﺴﺎن، ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻓﺮﻫﻨﮓ:        ۱۶
 • ۱-۱۱-۴ درﻳﺎﻓﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ         ۱۷
 • ۱-۱۱-۵ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﭘﺎﻳﺪاري ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان   ۱۸
 • ۱-۱۱-۶ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ           ۱۸
 • ۱-۱۱-۷ﺣﻔﻆ ارزﺷﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ         ۲۰
 • ۱-۱۱-۸ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ           ۲۱
 • ۱-۱۱-۹ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻤﺎري       ۲۲
 • ۱-۱۱-۱۰ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻣﻌﻤﺎري    ۲۲
 • ۱-۱۲برخي از عوامل موثر در شكل گيري صورت فضاهاي معماري:            ۲۳
 • ۱-۱۳تاثير عوامل فرهنگي بر فرم معماري:       ۲۴
 • ۱-۱۴مفهوم سير از ظاهر به باطن در معماري اسلامي ايران           ۲۵
 • ۱-۱۵عوامل بنيادي معماري در ايران:  ۲۷
 • نتيجه گيري :        ۳۰

فصل دوم

 • مقدمه:    ۳۲
 • دلایل انتخاب موضوع:         ۳۲
 • ۲-۱روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ   ۳۳
 • ۲-۲روش ﻃﺮاﺣﻲ  ۳۳
 • ۲-۲-۱روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ در ((مرکز آفرینش هنرهای بومی کرد))          ۳۳
 • ۲-۳ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ در طراحی        ۳۵
 • ۱- ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ :        ۳۵
 • ۲-۴روند طراحي و پيدايش فرم:         ۳۷
 • ۲-۵مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري    ۴۱
 • ۲-۶تعريف فرهنگ            ۴۵
 • ۲-۶-۱كُرد قهرمان ۱          ۴۵
 • ۲-۶-۲تاريخ قوم كُرد          ۴۵
 • ۲-۶-۳ريشه نژادي كُرد       ۴۸
 • ۲-۶-۴كرد در روزگاران كهن           ۴۹
 • ۲-۶-۵اديان باستاني كردها   ۵۰
 • ۲-۶-۵آئين هاي ملي و مذهبي كردها   ۵۱
 • ۲-۷موسيقي كردی ۵۳
 • ۲-۷-۱نواهاي كُردي           ۵۵
 • ۲-۷-۲گونه هاي ترانه كُردي ۵۵
 • ۲-۸رقص و پایکوبی در نزد کردان     ۵۷
 • ۲-۸-۱انواع رقص كُردي     ۶۰
 • ۲-۹لباس مردان وزنان کرد  ۶۲
 • ۲-۱۰كُرد و زبانشناسي كُرد  ۶۳
 • ۲-۱۰-۱زبان كُردي و گويشهاي آن     ۶۴
 • ۲-۱۱كرمانجي، لري، كلهري، گوراني. ۶۵
 • ۲-۱۲نوع خط       ۶۶
 • ۲-۱۳الفباي كردي سوراني:  ۶۷
 • ۲-۱۴شعر ۱        ۶۷

فصل سوم

 • ۳-۱ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲِ     ۷۰
 • ۳-۲ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻠﻲ      ۷۳
 • ۳-۲-۱مرکز فرهنگی سینمایی دزفول   ۷۳
 • خدمات مجتمع       ۷۸

فصل چهار

 • مطالعات زمينه اي (تاريخ،فرهنگ،اقليم)            ۸۰
 • ۱-۴ موقعيت جغرافيايي استان کرمانشاه ۸۱
 • ۲-۴ صنايع دستي و سوغات استان کرمانشاه :     ۸۱
 • ۳-۴ بناهاي تاريخي :          ۸۲
 • ۱-۳-۴ بيستون :   ۸۲
 • ۲-۳-۴ معبد آناهيتا :          ۸۲
 • ۳-۳-۴ طاق بستان :           ۸۳
 • ۴-۳-۴ غار قوري قلعه:      ۸۴
 • ۵-۳-۴ نقش برجسته و کتيبه بيستون:  ۸۶
 • ۶-۳-۴ کاخ خسرو – قصرشيرين:      ۸۷
 • ۴-۴ شهرها و شهرستان‌هاي استان:     ۸۸
 • ۵-۴ آثار فرهنگي: ۸۸
 • ۶-۴ آثار طبيعي:   ۸۹
 • ۷-۴ کرمانشاه در دوران پيش از تاريخ: ۸۹
 • ۸-۴ ريشه نام کرمانشاه :     ۹۰
 • ۹-۴ موزه‌ها:        ۹۰
 • ۱۰-۴ صنايع:      ۹۰
 • ۱۱-۴ کاروانسراها:            ۹۱
 • ۱۲-۴ امام زاده‌هاي استان کرمانشاه:    ۹۳
 • جغرافياي طبيعي و ويژگي هاي جوي و اقليمي     ۹۴
 • ۱۳-۴ سيماي اقليمي استان:   ۹۴
 • ۱۴-۴ نقش ارتفاعات در اقليم استان:    ۹۴
 • ۱۵-۴تاثير منابع رطوبتي بر اقليم استان:           ۹۴
 • ۱۶-۴ تاثير توده هاي هوا و سيستم هاي هوا شناسي بر اقليم استان:    ۹۴
 • ۱۷-۴ تاثير عرض جغرافيايي:           ۹۵
 • ۱۸-۴ عوامل جوي موثر بر استان:     ۹۵
 • ۱-۱۸-۴ تعداد روزهاي يخبندان:        ۹۵
 • ۲-۱۸-۴ دماي هوا:           ۹۵
 • ۳-۱۸-۴ رطوبت هوا:        ۹۶
 • ۴-۱۸-۴ بارندگي هاي استان:           ۹۶
 • ۵-۱۸-۴ جريان وزش باد ها:            ۹۷
 • ۶-۱۸-۴پوشش ابري و ساعات آفتابي  ۹۷
 • ۱۹-۴ پديده هاي جوي و اقليمي محدود کننده گردشگري و بلاياي طبيعي استان:            ۹۷
 • ۲۰-۴  رشته کوه ها و ارتفاعات استان کرمانشاه: ۹۸
 • ۲۱-۴ کوه، آتشکده يا آتشگاه  ۹۸
 • ۲۲-۴درياچه ها و رودخانه ها ، منابع آبي استان: ۹۹
 • ۱-۲۲-۴ آبهاي سطح الارضي:          ۹۹
 • ۲-۲۲-۴ آب هاي تحت الارضي:       ۹۹
 • ۳-۲۲-۴ سراب ها ۹۹
 • ۴-۲۲-۴مهم ترين رودخانه هاي استان:            ۱۰۰
 • ۲۳-۴ تحليل عوامل جوي در شهرکرمانشاه:       ۱۰۰
 • ۱-۲۳-۴ دماي هوا:            ۱۰۰
 • ۲-۱-۲۳-۴ تغييرات ماهيانه پارامتر هاي دماي هوا :        ۱۰۰
 • ۳-۱-۲۳-۴ ميانگين حداقل هاي دما :  ۱۰۰
 • ۴-۱-۲۳-۴ ميانگين حد اکثرهاي دما : ۱۰۱
 • ۵-۱-۲۳-۴ ميانگين ماهيانه دما :       ۱۰۲
 • ۶-۱-۲۳-۴ حداقل مطلق دما:            ۱۰۲
 • ۷-۱-۲۳-۴ حداکثر مطلق دما:           ۱۰۲
 • ۸-۱-۲۳-۴ تغييرات حداکثر مطلق دماي فصلي هوا:        ۱۰۳
 • ۹-۱-۲۳-۴ تعداد روزهاي يخبندان:    ۱۰۳
 • ۲۴-۴ وضعيت رطوبت نسبي هوا :    ۱۰۴
 • ۲۵-۴ بارندگي هاي :         ۱۰۴
 • ۱-۲۵-۴ تغييرات بارندگي ماهانه:      ۱۰۵
 • ۲-۲۵-۴حداکثر بارندگي هاي روزانه : ۱۰۵
 • ۳-۲۵-۴ بارندگي هاي فصلي :          ۱۰۵
 • ۲۶-۴جريان وزش باد:        ۱۰۶
 • ۱-۲۶-۴محدوديت ها وپتانسيل هاي حاصل از وزش باد:    ۱۰۶
 • ۲-۲۶-۴ جريان وزش باد هاي غالب:  ۱۰۷
 • ۳-۲۶-۴ وزش بادهاي شديد: ۱۰۷
 • ۲۷-۴ پوشش ابري:           ۱۰۸
 • ۲۸-۴ ساعات آفتابي:          ۱۰۸
 • ۲۹-۴ روزهاي همراه با طوفان و رعد وبرق:     ۱۰۸
 • ۳۰-۴ روزهاي همراه با برف:          ۱۰۸
 • ۳۱-۴ روزهاي همراه با گرد و غبار:   ۱۰۸
 • ۳۲-۴ روزهاي همراه با ديد افقي ۲ کيلو متر و کمتر:       ۱۰۹

فصل پنجم

 • بررسي ضوابط و استانداردها ۱۱۲
 • ۵-۱برنامه فیزیکی و عملکردهای مرکز آفرینش هنرهای بومی :       ۱۱۳
 • ۵-۲معرفي فضاها: ۱۱۳
 • ۵-۲-۱عملکرد آموزشی:      ۱۱۳
 • ۵-۳عملکرد اطلاع رسانی:   ۱۱۴
 • ۵-۴عملکرد نمایشی:          ۱۱۴
 • ۵-۵عملکرد انجمنها:           ۱۱۵
 • ۵-۶عملکرد اداری:            ۱۱۶
 • ۵-۷عملکرد تجاری:           ۱۱۶
 • ۵-۸عملکرد پشتیبانی          ۱۱۷
 • ۵-۹کتابخانه:        ۱۱۷
 • ۵-۹-۱میزان فضاهای کتابخانه:         ۱۱۷
 • ۵-۹-۲ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان:           ۱۱۸
 • ۵-۹-۳استانداردابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها:     ۱۱۸
 • ۵-۹-۴طول قفسه ها:          ۱۱۸
 • ۵-۹-۵ارتفاع قفسه ها:        ۱۱۹
 • ۵-۹-۶استاندارد میزها:       ۱۱۹
 • ۵-۹-۶-۲میزهای ۲ نفره:    ۱۱۹
 • ۵-۹-۶-۳میزهای طولانی:   ۱۲۰
 • ۵-۱۰نور پردازی: ۱۲۰
 • ۵-۱۰-۱روشنایی توصیه شده:           ۱۲۰
 • ۵-۱۰-۲آکوستیک: ۱۲۱
 • ۵-۱۱تهویه ی مطبوع:        ۱۲۱
 • ۵-۱۲گالری ها:     ۱۲۱
 • ۵-۱۲-۱ساختار عمومی گالری ها:      ۱۲۱
 • ۵-۱۳ترتیب قرار گیری اشیاء:           ۱۲۱
 • ۵-۱۴نورپردازی گالری ها:  ۱۲۲
 • ۵-۱۵حرکت و دسترسی گالری ها:      ۱۲۳
 • ۵-۱۶تنظیم شرایط محیطی:  ۱۲۴
 • ۵-۱۷تهویه ی مطبوع:        ۱۲۴
 • ۵-۱۸آکوستیک:    ۱۲۴
 • ۵-۱۹حریق:        ۱۲۵
 • ۵-۲۰اهداف در طراحي كافي شاپ :   ۱۲۵
 • ۵-۲۱فضاي سبز:  ۱۲۵
 • ۵-۲۲تأسيسات:     ۱۲۶
 • ۵-۲۳فضاي پشت سن:        ۱۲۶
 • ۵-۲۴فضاي اداري:           ۱۲۶
 • ۵-۲۵اطلاعات و نگهباني:   ۱۲۶
 • ۵-۲۶سرويسهاي بهداشتي:   ۱۲۷
 • ۵-۲۷سن:           ۱۲۷
 • ۵-۲۸سالن كنسرت:           ۱۲۷
 • ۵-۲۹حجم فضا:    ۱۲۷
 • ۵-۳۰فواصل:
 • ۵-۳۱سالن انتظار: ۱۲۸
 • ۵-۳۲كلاسهاي آموزشي:      ۱۲۸
 • ۵-۳۳فضاهاي اداري:         ۱۲۸
 • ۵-۳۴رختكن:       ۱۲۹
 • ۵-۳۵آمفي تئاتر:   ۱۲۹
 • ۵-۳۶ورودي و خروجي سالن :          ۱۳۰
 • ۵-۳۷مشخصات راهروها :   ۱۳۰
 • ۵-۳۸شيب كف :   ۱۳۱
 • ۵-۳۹صندلي ها و نحوه انتظام آنها :    ۱۳۱
 • ۵-۴۰صحنه ي نمايش يا سن :          ۱۳۲
 • ۵-۴۱آكوستيك در آمفي تئاتر :           ۱۳۳
 • ۵-۴۲ريز فضاهاي آمفي تئاتر:          ۱۳۳
 • ۵-۴۳سطح صفحه نمايش:    ۱۳۴
 • ۵-۴۴فضاهاي آموزشي ( نظري ، عملي (        ۱۳۵
 • ۵-۴۵انواع كلاس ها بر حسب اندازه :  ۱۳۵
 • ۵-۴۶اتاقهای انفرادی:        ۱۳۵

فصل ششم

 • به سوي طراحي:توصيف طرح           ۱۳۶
 • ۱-۶ ايده كلي طرح(CONCEPT)   ۱۳۷
 • ۲-۶ شكل گيري ايده ي اصلي           ۱۳۸
 • ۳-۶ ابزارهاي دستيابي به ايده           ۱۳۸
 • ۴-۶ نرم افزارهاي طراحي پروژه:      ۱۳۹
 • فهرست منابع        ۱۴۰

پیشنهاد ویژه

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله کارشناسی مرکز آفرینش هنرهای بومی”